ElaKiri Community

ElaKiri Community (http://www.elakiri.com/forum/index.php)
-   Travel the World (http://www.elakiri.com/forum/forumdisplay.php?f=68)
-   -   hiiiii (http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1055742)

costaxxx 01-27-2011 07:10 PM

hiiiii
 
;yk fjwv
fjk;a k j,ska kej; ysi Tijhs


:lol:miq.sh udi lsysmfha ,xldf ;ykug ,la l< jeyshkag muKla iSud l< yels fj wv 1015 la muK h' tajdhska .Kkdjlau ka fjk;a wka;cd, ,smsk Nd; lrka h<s ysi Tijkakg
[IMG]http://www.data.**Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam**/imagebox/untitled.jpg[/IMG]mgkaf.k we;s njg fmd,sia <ud yd ldka;d ldhxYh okajhs'

Tjqka m%ldY lrkafka fuu fj wv je m%udKhla weuldkq wdh;kj, ,shdm ;sfnk neka ,xldf kS;s u.ska is l< yelsjQfha wka;cd, fiajd imhk wdh;kj,g okajd tajd fj;g furg hdu wjysr lsu muKla nj;a tajd uquKskau ;yk lsf wjldYhla fkd;snQ nj;ah'

f w;r wNHka;r wdrx fy<slrk wdldrhg fuu jeys fj wv ;yku fjkqfjka lem lghq;= l< we;e ks,Odka O n,mEj,g ,la fiajd ia:dk udre j,g ,lajQ nj;a f fya;=fjka fuu l%shdoduhu ka tla;rd miqmEulgo ,la we;s nj;ah'

wiNH fj wv j, fhda oYk j,g fmkS is wh fidhd hdf udOH fufyhquo wid:l iajrEmhlska ksudjQ w;r ta i|yd mqj;am;a iyh fkd,eu;a we;e mqoa.,sl fhda mg jer w:fhka iudch bfha ksrdjrKh lsfuka mqoa.,sl;ajh yd wdpdrOu ms<sn| .eg mek ke.=K wdldrhla jd;d h'
mnawada ban awge ammm dannwanm kiyanwkoooo respst nam sry im neww......


All times are GMT +5.5. The time now is 10:00 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

Page generated in 0.01655 seconds with 9 queries