View Single Post
(#4)
Old
N A K A M U R A's Avatar
N A K A M U R A N A K A M U R A is offline
Senior Member
N A K A M U R A is a glorious beacon of lightN A K A M U R A is a glorious beacon of lightN A K A M U R A is a glorious beacon of lightN A K A M U R A is a glorious beacon of lightN A K A M U R A is a glorious beacon of lightN A K A M U R A is a glorious beacon of lightN A K A M U R A is a glorious beacon of lightN A K A M U R A is a glorious beacon of lightN A K A M U R A is a glorious beacon of lightN A K A M U R A is a glorious beacon of lightN A K A M U R A is a glorious beacon of light
 
Posts: 3,016
Join Date: Apr 2018
Location: නාථ සෑර් ඵක්ක
06-05-2019, 01:49 PM

Quote:
Originally Posted by Deleted View Post
අනේ හාමුදුරුවනේ වලියක් වගේ නම් ජුලි 20න් පස්සේ ඕන ඵකක්.රට ඉඳල අවුරුද්දකට පස්සෙ ලංකාවට ඵන්න ඉන්නෙ ෆන් ඵකක් ගන්න ලබන සතියෙ.. ජුලි 20 තමා අාපහු ඵන්නේ.
Reply With Quote
 
Page generated in 0.00882 seconds with 9 queries