Thread: hiiiii
View Single Post
(#1)
Old
costaxxx's Avatar
costaxxx costaxxx is offline
Senior Member
costaxxx is just really nicecostaxxx is just really nicecostaxxx is just really nicecostaxxx is just really nicecostaxxx is just really nicecostaxxx is just really nicecostaxxx is just really nice
 
Posts: 2,508
Join Date: Nov 2008
Location: Wennappuwa
Send a message via MSN to costaxxx Send a message via Yahoo to costaxxx Send a message via Skype™ to costaxxx
wink hiiiii - 01-27-2011, 07:10 PM

;yk fjwv
fjk;a k j,ska kej; ysi Tijhs


miq.sh udi lsysmfha ,xldf ;ykug ,la l< jeyshkag muKla iSud l< yels fj wv 1015 la muK h' tajdhska .Kkdjlau ka fjk;a wka;cd, ,smsk Nd; lrka h<s ysi Tijkakg
[IMG]http://www.data.**Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam**/imagebox/untitled.jpg[/IMG]mgkaf.k we;s njg fmd,sia <ud yd ldka;d ldhxYh okajhs'

Tjqka m%ldY lrkafka fuu fj wv je m%udKhla weuldkq wdh;kj, ,shdm ;sfnk neka ,xldf kS;s u.ska is l< yelsjQfha wka;cd, fiajd imhk wdh;kj,g okajd tajd fj;g furg hdu wjysr lsu muKla nj;a tajd uquKskau ;yk lsf wjldYhla fkd;snQ nj;ah'

f w;r wNHka;r wdrx fy<slrk wdldrhg fuu jeys fj wv ;yku fjkqfjka lem lghq;= l< we;e ks,Odka O n,mEj,g ,la fiajd ia:dk udre j,g ,lajQ nj;a f fya;=fjka fuu l%shdoduhu ka tla;rd miqmEulgo ,la we;s nj;ah'

wiNH fj wv j, fhda oYk j,g fmkS is wh fidhd hdf udOH fufyhquo wid:l iajrEmhlska ksudjQ w;r ta i|yd mqj;am;a iyh fkd,eu;a we;e mqoa.,sl fhda mg jer w:fhka iudch bfha ksrdjrKh lsfuka mqoa.,sl;ajh yd wdpdrOu ms<sn| .eg mek ke.=K wdldrhla jd;d h'
mnawada ban awge ammm dannwanm kiyanwkoooo respst nam sry im neww......
Reply With Quote
 
Page generated in 0.02597 seconds with 9 queries