ElaKiri Community
Downloads
Go Back   ElaKiri Community > Automobile > Vehicle Talks
Reload this Page ජපානයේ සිට ලියමි ..Auction මගඩිය
Reply
 
Thread Tools
(#1)
Old
From_Japan From_Japan is offline
Junior Member
From_Japan is a jewel in the roughFrom_Japan is a jewel in the roughFrom_Japan is a jewel in the roughFrom_Japan is a jewel in the roughFrom_Japan is a jewel in the roughFrom_Japan is a jewel in the rough
 
Posts: 5
Join Date: Sep 2015
smile ජපානයේ සිට ලියමි ..Auction මගඩිය - 09-11-2015, 11:37 AM

uu f.dvla W;aiyfhka ;h ch.;a flfkla" fmd ldf,a bokau yu wdidfjka yshd cmdkhg tkak' ta ySkh ljodj;a yenE fjhs lsh,d n,dfmdfrd;a;=jla ;snqfKa keye' ,xldf riaidj,a f.dvla lr,d" wjqre .Kka la o,d i,a,s lla ynlrf.khs cmdkhg mh .eyqf'

f ,smsh lshjk Thd,g udj y`kajd fokak' uu t,lshg w;a idudlfhla' w;a lsjg myq.sh wjqre lSmfhau tljqka tlla ke;=j t,lshg we,a,d Thd,d odk fmdaia lshj,d ;shkjd" tal ksid w;a lshkak;a neye' uu ljodj;a tljqka tlla yokak ys;=f keye' talg fya;=j ;uhs uu ;fha id:l;ajhla ,nkafka ke;=j" tl tlalkdg Wmfoia fokakj;a" t,lsfha fmdaia n, n, ldf, lkakj;a" ld;a tlalj;a jdo lrkakj;a leu;s fkdu uu ys;=f ;fha h hqKqjla ,ndf.ku uu wks;a whg h fohla lsh,d fokjd lshk ldrKh b;ska Thd,d uf.a ,sms lshj,d .;hq;= fohla ;shkjdk wr.kak'

riaidjla fydhdf.k cmdkhg we,a,d udihla ;r f.jqkd riaidjla ,efnkak bka miafia ka g ,efnk bvlf f cmdkfha isg ,sh ,sms fm, ,sh,d bm;a lrkakhs t,ls tljqka tll wjYH;djh u;=jqfka' b;ska ,xldf b`oka cmdkhg wdmq ksiaiq lrk fydr jev" u. Tng cmdkfhka W.; yels oE f yeu foau wo isg bhg cmdkfha isg ,sh ;=,ska n,dfmdfrd;a;= fjkak mqjka'

wo Tng lshdfokak hkafka cmdkfhka ,xldjg f.khk jdyk j, we;a; l;dj' we;a;gu flg u.mEkq h;a lsh,u mgka .kak'

uu ,xldf f.dvla riaidj,a l,d' lr,d ,laI oyhla myf<djla tl;=lr.;a;d' b;ska wks;a yefudagu jf.a jdykhla .kak ySkh ug;a ;snqKd' uu;a hdfjla fydhdf.k jdyk .kakd weoaod' tfyu weoa ug f;areKd" ,laI myf,djlska ug jdykhla lshkak jdykhlak ,xldf .kak ,efnkake;s nj' Th w;f ;ud Th uqo,skaho lr,d cmdkhg tkak fmdgla mdod.;af;a" b;ska fufya wdjhska miafia Th hgm;afj,d ;snqKq jdyk wdidj wdfh;a u;=jqKd' b;ska ksjdvq mdvq fj,djg lf,a hdfjla w,a,f.k jdyk n,kak mdr f;df weomq tl' ug ,laI oyhlska cmdfkka .kak mqjka jdyk l,d u;hg m;ajqKd' uu biair ,xldf boa ys;df.k ysfha ,xldf n ksid jdyk , jehs lsh,d' kuq;a tal fkdjk fj;a l;djl=;a fu;k ;shkjd lsh,d cmdkfha lrla .yoa wjfndaO jqKd' yhgu k.kakl ,smsh ,shqf keye' ka we,a,d ld,hla ksid f.dvla ia;r okakjd' Thd,d Tlafldf.u k.ekSug bm;a lrkak'

Thd,d olskjd fkao ,xldf jdyk fia,a j, w;a jdyk f.dv.y,d ;shkjd' Thd,d ys;kafka tajd w;a jdyk lsh,o" uu;a ,xldf boa Tfyduhs ys;dk ysfha kuq;a jf.a we;a; l;dj yu lgqlhs' ,xldjg f.kakk ,shdmx fkdl, fia,aj, l=Kk jdyk" mqoa.,sl wdkhk lrejka Tng f.kajd fok jdyk" m%isoaO TlaIka ^Auction& j,ska f.kajdfok jdyk fldkau Tnu m%isoaO Auction tllska mqoa.,slj wdkhkh lr.;a;;a Tn n,dfmdfrd;a;= fjk jdyfka k Tng ,efnka keye' uu tlska tl lshdfokak'

Y%S ,xldf j;ajk Tn cmdkfha jdyk ksYamdolhdf.kau fl,skau < .;fyd;a muKhs" Tng kshu Brand-new jdykhla ,efnkafka' Th Auction mgu fydr .=ydj,a ,xldj jf.a rgj,a j,ska wdmq ;lalfhda" fufya jdyk yok hd odf.k bkakjd' tajdf.a" yemamsp" l=vqfjp" kEu jdykhla fydhd.kakj;a nefjkak yokjd' tajdg ,xldfjka ndia,d f.kak,d ta hd we;=f,a kj;a;f.k bkafka" thd,d we;a bkafka udi ;=k" yh id j,ska' t,shg hkak fokafka keye' we;=f,au ;ud jev ka f hd tl whs;s ukqiaihd lrkafka cmdfka mqrd weo,d yemams,d" l=vqfj,d" ldl fodaI we,a,d" ksiaiq hgfj,d" .xj;=rg wyqfj,d" fmr,s,d" wmrdO j,g wyqfjp jdyk fydhd.kakjd' fndfyda g fkdf,au' ke;ak ,xldf uqo,ska remsh,a mkiaodyg jf.a fydhdf.k ;ukaf.a hd tlg f.akjd' fndfyda g f Tlafldu 2013" 2014 jf.a ksYamd; w;a jdyk' Tng cmdkfha 2015 ksYamd; w;au fldfrd,a,d tlla ksYamdolhdf.kau , .kak mqjka ,CI ody;rlg jf.a' yemsp tlak ,lafIf;a .kak mqjka" ke;ak fkdf,a fydhdf.k lrkafka ;ukaf.a hd tlg f.ksys,a,d ,xldfjka f.k,a,d bkak ;ukaf.a ndia,d ,jd f jdyfka nd, wu;r fldgia fhdo,d yokjd" wdrCIs; nek t<shg wdmq" l+vqfjka yemamqk jdykhla Wk;a Th ,xldf fia,aj, ;shk iS j,g bljr odmq w;au jdyfkl fmkqu tk ;;afjg yok tlhs f hd j, flfrkafka" Tkak wk;=re fjp jdykhla fkdf,au fydhdf.k Th frfmhd lrk jefg kak Wmu ,CI myla hhs" Bg miafia ;uhs fyd`o yh'

ka jdyfka yo,d bjrhs' ka ;shkjd nen,s nen,s gfr;a lrlj,d ;sfhkafka lsf,dag my" oyh" myf,dj fjkak' ka fl ljqrey f.dfkl=g l=K.kak;a kfka" ka Tkak f jdyfka odkjd f Auction u.hg'l,ska jdyfka yokak hou ,laI myla .shdk hd tl whs;sldrhd ta hou ,CI myhs" ;ukaf.a ,df ;j ,CI myf,djl=hs ;r ;shdf.k ,CI iaila ;r , lr,d ;uhs f Auction j,g odkafka" Tn fydog fydhd nefj;a fmfkhs f Auction j, jdyk , f.dvla jehs' cmdkfha ksYamdolhdf.a ,g jvd ta lshkafka fldfrd,a,d w;au tlla Tng ksYamdolhdf.ka .kakjk ,CI oyhk Tn tal md lrmq tlla Auction tllska .oa ,laI iaila fjkjd' b;ska Tkak ,xldf ljqrey Auction tllska f jdyfka .;a;d lshuq' t;fldg jdyfka , ,laI iaihs' ,xldjg f.kdju n .ykjd ,CI iaig oy wgla jf.a' t;fldg Tlafldu ,CI ;sia wghs' wkak ta hghs ,xldjg tk jdyk tpr , fjkafka Thd,g k.kak lshkak f cmdfkg we,a,d bkak ,xldf ;lal" ,xldjg jdyk wdkhkh lrk f.=f bkak tjqka f.dvla tl;=hs' ,xldjg jdykhla f.kakoa" talg whlrk noao [email protected] ia;r [email protected] ta jdyfka cmdfka , [email protected] jdf.a lsisfohla ,xldf ksiaiq okafka keye' wkak taflka m%fhdack .kakjd f fydre" uu miq.sh ldf,a f jdyk wdkhkh" msgrg , wdh .ek iuyre ,sms m,lr,d f;% od,d ;shkjd lald' kuq;a ta ljqre;a yhg f lreKq meye,s lr,d ;sf keye' fudlo ,xldf bkak flfkl=g f flrejdj f;are .kak wudrehs tlmdrgu'

uu cmdkfha weoa lmq fohla fufya yhs% jdyk ,xldf ;r mdhla keye' md lrkjd TAXI jkak jf.a' b;ska yhs% jdyk j,g n wvqj ;snfka myq.sh ldf,a ,xldf' b;ska fufya bkak fydr ye;a; fudlo lf ;uka Wmu ,dn ,nkak fufyka ,lafIg folg yhs% jdyk fydhdf.k ,xldjg mgjkjd" wehs b;ska noaO wvqk taflkq;a ;ukag ,dn .kak mqjkafka" wkak talhs Th ,xldf yhs% jdyk jeysjeye,d ;sfhkafka' uu ys;k hg ,xldjg ka ishhg wkQ kjhlau f.akafka yhs%" uu ,xldf boa ys;=f" jdyk iud. yokafka Tlafldu yhs% fjkake;s" talhs fupr yhs% ,xldjg tkafka lsh,d cmdfka m%isoaO iud. yhs% yokjd ;uhs' kuq;a fgdfhdagd .;a;;a jdyk j. f.dvla yokjd'tajf.ka ,xldjg tkafka yhs% ;rhs' wkak talg fya;=jhs uu lsjqf' ,xldf wirK ksiaiq ;du yhg frfmhd tllaj;a lr.kak ;eka ke;s yhs% wrka la kjd'

fldkau lsjqfjd;a ,xldf ckm%sh jdykhla fgdfhdagd fm%fhda tl" ug u;l hg wms fia,a tllska ,shdmx fkdl, tlla .;af;d;a ,CI mkia wglaj;a fjhs' Tn mqoa.,slj Auction tllska wdkhkh lr.;agf;d;a ,CI mkia mylaj;a fjhs' Tkak Th fm%fhda tl fufya .xj;=rlg wyqfjp tlla fydhd.kak mqjka ,CI tl yudrlg ,xldf uqo,ska" tfyu fydhdf.k Th fmdvla iqoaO lr,d fydog fmd,sIa lr,d iS ljr od,d" w;a gh od,d iqms fmkqula tkak yo,d" ,xldf ;lalhd ,CI ismyla ;r ,dn ;shdf.k Auction tlg odkjd Tkak tal ,xldjg f.kdju talg ,laI iaila ;r n .ykjd Bg miafia fia,a ldrh;a ,CI oyhla ;r ;shdf.k ,laI mkia myg Tng l=Kkafka' Tkak lhs we;a; l;dj Tn mqoa.,sl wdkhklrefjl=g lsh,d Auction tllska f.kak .oa fjkafk;a luhs' t;k fia,a ldrfhla ke;s ksid ,CI ;=k y;rla wvqfjka Tng ,efnhs' kuq;a ,CI mkyla ,d Tn .kafka .xj;=rg wyqjqk ,laI tl yudf ld tlla'

b;ska uQ,slju isoaO fjkfoa Tn f;are .kak we;s lsh,d ys;kjd' f jxpdfjka ffrkak k l, yels foa ;uhs wmg jdyk f.kajdfok ksfhda;hdg lsj hq;=hs wod, iud.fuka ,f.k cmdkfha ,shdmx fldg k lsysmhlska ,xldjg tjk f,i' tg Tng mqjka wod, iud.u wu;d wod, jdykh ^,.;a kh" ia;r& ,nd .kak' f l%u lla wudrehs' fudlo Tjqka iud.fuka .;a;;a lE,s .,j,d" nd, tajd yhslr,hs tjkafka" fudlo ld,hla ;siafia ksiaiq f fydr jxpdjg wyqfj,d ;sfnk ksid' f l%u wf;kau yokak fjkjd' uu j.lSfuka lshkjd Tng Th wka;cd,fha jdyk Auction j, ;sfnk jdyk Brand-new lsj;a" ljodj;a iajdi lrkakk tmd' Tng ljodj;a Auction tllska Bran-new jdykhla ,efnkafka kE' wksjdfhkau u.hlauhs ,efnkafka Th Auction sheet, Auction Grade ;kslr fndre ;ruhs' Tn Auction tflka .kak jdyfka we;a;u Grade tlhs uu f ,smsh mqrd ia;r lf,a" Tng fuh meye,s lr.kak wjYHk f.kajd fok whf.ka b,a,d iskak" Auction oeug fmr jdykfha ia;r ,ndfok f,i' tal wod, iud.fuka ,.;a uish yels ,smsf,aLk" wkak tajd wdkhklrejkaf.ka b,a,kjdg jvd fyd`ohs bfnlaf.ka msydgq b,a,Su'

b;ska g jvd meye,s lrkak flhla keye' Tn kgu;a fia,a tllska jdykhla wrf.k we;s mqoa.,sl wdkhklrejl=f.a fndre Auction Grade l;dj,g /j,d we;' ke;ak Tnu wka;cd,fha Auction fj wvj, fyd`o jdyk fydhkjd we;s' b;ska f yefudaf.u k.ekSughs f lreKq lsf' wks;a wh;a f .egj,g wyqfjk tl j,lajkak mqjkak Facebook jf.a udOHj, fuh m%pdrh lrkak' iuyrg ld,hla hoa f jxpdlrejka ch.kak ,xldf ksiqkag mqjka f' ,xldf /lshdj,a lrk" wfmau ifydaor ifydaohkag jdykhla lshk foa yeuodu ySkhla fkdjk nj f;arelrkakg" cmdkfha isg ,shq m<uq ,smsh ksuhs'
Reply With Quote
(#2)
Old
-333-'s Avatar
-333- -333- is offline
Senior Member
-333- is a glorious beacon of light-333- is a glorious beacon of light-333- is a glorious beacon of light-333- is a glorious beacon of light-333- is a glorious beacon of light-333- is a glorious beacon of light-333- is a glorious beacon of light-333- is a glorious beacon of light-333- is a glorious beacon of light-333- is a glorious beacon of light-333- is a glorious beacon of light
 
Posts: 3,137
Join Date: Aug 2014
Location: ෆින්ලන්ඩ්
09-11-2015, 12:05 PM

Font 1a mokuk da use kala..?

Akuru penney nehe
Reply With Quote
(#3)
Old
pavithra_uk's Avatar
pavithra_uk pavithra_uk is offline
Senior Member
pavithra_uk is a name known to allpavithra_uk is a name known to allpavithra_uk is a name known to allpavithra_uk is a name known to allpavithra_uk is a name known to allpavithra_uk is a name known to allpavithra_uk is a name known to allpavithra_uk is a name known to allpavithra_uk is a name known to allpavithra_uk is a name known to allpavithra_uk is a name known to all
 
Posts: 38,300
Join Date: Oct 2009
Location: New caledonia
09-11-2015, 12:09 PM

from Japan with love
send me a font
Reply With Quote
(#4)
Old
HarshaLulzSec's Avatar
HarshaLulzSec HarshaLulzSec is offline
Senior Member
HarshaLulzSec has much to be proud ofHarshaLulzSec has much to be proud ofHarshaLulzSec has much to be proud ofHarshaLulzSec has much to be proud ofHarshaLulzSec has much to be proud ofHarshaLulzSec has much to be proud ofHarshaLulzSec has much to be proud ofHarshaLulzSec has much to be proud ofHarshaLulzSec has much to be proud ofHarshaLulzSec has much to be proud ofHarshaLulzSec has much to be proud of
 
Posts: 4,017
Join Date: Sep 2015
Location: Ratnapura
09-11-2015, 12:12 PM

මේ මොන හු....
Reply With Quote
(#5)
Old
manදman's Avatar
manදman manදman is offline
Senior Member
manදman has a spectacular aura aboutmanදman has a spectacular aura aboutmanදman has a spectacular aura aboutmanදman has a spectacular aura aboutmanදman has a spectacular aura about
 
Posts: 2,067
Join Date: Aug 2012
09-11-2015, 12:14 PM

Reply With Quote
(#6)
Old
pavithra_uk's Avatar
pavithra_uk pavithra_uk is offline
Senior Member
pavithra_uk is a name known to allpavithra_uk is a name known to allpavithra_uk is a name known to allpavithra_uk is a name known to allpavithra_uk is a name known to allpavithra_uk is a name known to allpavithra_uk is a name known to allpavithra_uk is a name known to allpavithra_uk is a name known to allpavithra_uk is a name known to allpavithra_uk is a name known to all
 
Posts: 38,300
Join Date: Oct 2009
Location: New caledonia
09-11-2015, 12:15 PM

මම ගොඩක් උත්සහයෙන් ජීවිතය ජයගත් කෙනෙක්, පොඩි කාලේ ඉදන්ම හරිම ආසාවෙන් හිටියා ජපානයට එන්න. ඒ හීනය කවදාවත් හැබෑ වෙයි කියලා බලාපොරොත්තුවක් තිබුණේ නැහැ. ලංකාවේ රස්සාවල් ගොඩක් කරලා, අවුරුදු ගණන් දුක් විදලා සල්ලි ටිකක් හම්බකරගෙනයි ජපානයට පය ගැහුවේ.

මේ ලිපිය කියවන ඔයාලට මාව හ`දුන්වා දෙන්නමි. මම එලකිරියට අලූත් සාමාජිකයෙක්. අලූත් කිව්වට පහුගිය අවුරුදු කීපයේම එකවුන්ට් එකක් නැතුව එලකිරියට ඇවිල්ලා ඔයාලා දාන පෝස්ට් කියවලා තියනවා, ඒක නිසා අලූත් කියන්නත් බැහැ. මම කවදාවත් එකවුන්ට් එකක් හදන්න හිතුවේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මම ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයක් ලබන්නේ නැතුව, එක එක්කනාට උපදෙස් දෙන්නවත්, එලකිරියේ පෝස්ට් බල බල කාලෙ කන්නවත්, කාත් එක්කවත් වාද කරන්නවත් කැමති නොවීම මම හිතුවේ ජීවිතයේ යම් දියුණුවක් ලබාගෙනම මම අනිත් අයට යම් දෙයක් කියලා දෙනවා කියන කාරණය ඉතින් ඔයාලා මගේ ලිපි කියවලා ගතයුතු දෙයක් තියනවානම් අරගන්න.

රස්සාවක් හොයාගෙන ජපානයට ඇවිල්ලා මාසයක් විතර ගෙවුනා රස්සාවක් ලැඛෙන්න ඉන් පස්සේ විටින් විට ලැඛෙන ඉඩකඩේ දී මේ ජපානයේ සිට ලියමි ලිපි පෙල ලියලා ඉදිරිපත් කරන්නයි එලකිරි එකවුන්ට් එකක අවශ්‍යතාවය මතුවුනේ. ඉතින් ලංකාවේ ඉ`දන් ජපානයට ආපු මිනිස්සු කරන හොර වැඩ, මගඩි ඔබට ජපානයෙන් උගත හැකි දෑ මේ හැම දේම අද සිට ඉදිරියට ජපානයේ සිට ලියමි තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුලූවන්.

අද ඔබට කියාදෙන්න යන්නේ ජපානයෙන් ලංකාවට ගෙනයන වාහන වල ඇත්ත කතාව. ඇත්තටම මේකට මගපෑදුනු විදියත් කියලම පටන් ගන්නමි.

මම ලංකාවේදී ගොඩක් රස්සාවල් කලා. කරලා ලක්ෂ දහයක් පහළොවක් එකතුකරගත්තා. ඉතින් අනිත් හැමෝටම වගේ වාහනයක් ගන්න හීනය මටත් තිබුණා. මමත් යාලූවෙක් හොයාගෙන වාහන ගන්නා ඇවිද්දා. එහෙම ඇවිදිද්දී මට තේරුණා, ලක්ෂ පහලොවකින් මට වාහනයක් කියන්න වාහනයක්නම් ලංකාවේදී ගන්න ලැඛෙන්නැති බව. ඔය අතරේ තමා ඔය මුදලින්වියදම් කරලා ජපානයට එන්න පොටක් පාදාගත්තේ, ඉතින් මෙහේ ආවයින් පස්සේ ඔය යටපත්වෙලා තිබුණු වාහන ආසාව ආයෙත් මතුවුණා. ඉතින් නිවාඩු පාඩු වෙලාවට කලේ යාළුවෙක් අල්ලගෙන වාහන බලන්න පාර තොටේ ඇවිදපු එක. මට ලක්ෂ දහයකින් ජපානෙන් ගන්න පුළුවන් වාහන දැකලා මවිතයට පත්වුණා. මම ඉස්සර ලංකාවේ ඉද්දී හිතාගෙන හිටියේ ලංකාවේ බදු නිසා වාහන මිල වැඩියි කියලා. නමුත් ඒක නොවන වෙත් කතාවකුත් මෙතන තියනවා කියලා ජපානයේ කරක් ගහද්දී අවබෝධ වුණා. හරියටම දැනගන්නකම් ලිපිය ලියුවේ නැහැ. දැන් ඇවිල්ලා කාලයක් නිසා ගොඩක් විස්තර දන්නවා. ඔයාලා ඔක්කොගෙම දැනගැනීමට ඉදිරිපත් කරන්නමි.

ඔයාලා දකිනවා නේද ලංකාවේ වාහන සේල් වල අලූත් වාහන ගොඩගහලා තියනවා. ඔයාලා හිතන්නේ ඒවා අලූත් වාහන කියලද, මමත් ලංකාවේ ඉද්දී ඔහොමයි හිතාන හිටියේ නමුත් ඕවගේ ඇත්ත කතාව හරිම කටුකයි. ලංකාවට ගෙන්නන ලියාපදිංචි නොකල සේල්වල විකුණන වාහන, පුද්ගලික ආනයන කරුවන් ඔබට ගෙන්වා දෙන වාහන, ප්‍රසිද්ධ ඔක්ෂන් (Aමජඑසදබ) වලින් ගෙන්වාදෙන වාහන කොටින්ම ඔබම ප්‍රසිද්ධ Aමජඑසදබ එකකින් පුද්ගලිකව ආනයනය කරගත්තත් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන වාහනේ නම් ඔබට ලැඛෙන් නැහැ. මම එකින් එක කියාදෙන්නම්.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත්වන ඔබ ජපානයේ වාහන නිශ්පාදකයාගෙන්ම කෙලින්ම මිළදී ගතහොත් පමණයි, ඔබට නියම ඊර්බා-බැඅ වාහනයක් ලැඛෙන්නේ. ඔය Aමජඑසදබ පට්ටම හොර ගුහාවල් ලංකාව වගේ රටවල් වලින් ආපු තක්කඩියෝ, මෙහේ වාහන හදන යාඩි දාගෙන ඉන්නවා. ඒවාගේදී, හැප්පිච්ච, කුඩුවෙච්ච, ඕනෑම වාහනයක් හොයාගන්නවත් බැරිවෙන්න හදනවා. ඒවාට ලංකාවෙන් බාස්ලා ගෙන්නලා ඒ යාඩි ඇතුලේ නවත්තගෙන ඉන්නේ, එයාලා ඇවිත් ඉන්නේ මාස තුන, හය වීසා වලින්. එලියට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඇතුලේම තමා වැඩ දැන් මේ යාඩි එක අයිති මනුස්සයා කරන්නේ ජපානේ පුරා ඇවිදලා හැප්පිලා, කුඩුවෙලා, කාර්මික දෝෂ ඇවිල්ලා, මිනිස්සු යටවෙලා, ගංවතුරට අහුවෙලා, පෙරලිලා, අපරාධ වලට අහුවෙච්ච වාහන හොයාගන්නවා. බොහෝ විට නොමිලේම. නැත්නම් ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් පනස්දාහට වගේ හොයාගෙන තමන්ගේ යාඩි එකට ගේනවා. බොහෝ විට මේ ඔක්කොම 2013, 2014 වගේ නිශ්පාදිත අලූත් වාහන. ඔබට ජපානයේ දී 2015 නිශ්පාදිත අලූත්ම කොරොල්ලා එකක් නිශ්පාදකයාගෙන්ම මිලදී ගන්න පුළුවන් ලක‍ෂ දාහතරකට වගේ. හැපිච්ච එක්නම් ලක්ෂෙතේ ගන්න පුළුවන්, නැත්නම් නොමිලේ හොයාගෙන කරන්නේ තමන්ගේ යාඩි එකට ගෙනිහිල්ලා ලංකාවෙන් ගෙනල්ලා ඉන්න තමන්ගේ බාස්ලා ලවා මේ වාහනේ බාල අමතර කොටස් යොදලා හදනවා, ආරක‍ෂිත බැලූන එළියට ආපු, කූඩුවෙන් හැප්පුන වාහනයක් උනත් ඔය ලංකාවේ සේල්වල තියන සීට් වලට ඉටිකවර දාපු අලූත්ම වාහනෙක පෙනුම එන තත්වෙට හදන එකයි මේ යාඩි වල කෙරෙන්නේ, ඔන්න අනතුරු වෙච්ච වාහනයක් නොමිලේම හොයාගෙන ඔය රෙපෙයාර් කරන වැඩේට ඕන්නම් උපරිම ලක‍ෂ පහක් යයි, ඊට පස්සේ තමයි හො`ද හරිය.

දැන් වාහනේ හදලා ඉවරයි. දැන් තියනවා බැබලි බැබලි මීටරෙත් කරකවලා තියෙන්නේ කිලෝමීටර් පහ, දහය, පහලොව වෙන්න. දැන් මේක කවුරුහරි ගොනෙකුට විකුණගන්නත් ඕනනේ, දැන් ඔන්න මේ වාහනේ දානවා මේ Aමජඑසදබ මගඩියට.කලින් වාහනේ හදන්න වියදම ලක්ෂ පහක් ගියානම් යාඩි එක අයිතිකාරයා ඒ වියදම ලක‍ෂ පහයි, තමන්ගේ ලාබේ තව ලක‍ෂ පහලොවකුයි විතර තියාගෙන ලක‍ෂ විස්සක් විතර මිල කරලා තමයි මේ Aමජඑසදබ වලට දාන්නේ, ඔබ හොදට හොයා බැලූවෙත් පෙනෙයි මේ Aමජඑසදබ වල වාහන මිල ගොඩක් වැඩියි. ජපානයේ නිශ්පාදකයාගේ මිලට වඩා ඒ කියන්නේ කොරොල්ලා අලූත්ම එකක් ඔබට නිශ්පාදකයාගෙන් ගන්නවනම් ලක‍ෂ දහයනම් ඔබ ඒක පාවිච්චි කරපු එකක් Aමජඑසදබ එකකින් ගද්දී ලක්ෂ විස්සක් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ලංකාවේ කවුරුහරි Aමජඑසදබ එකකින් මේ වාහනේ ගත්තා කියමු. එතකොට වාහනේ මිල ලක්ෂ විස්සයි. ලංකාවට ගෙනාවම බදු ගහනවා ලක‍ෂ විස්සට දහ අටක් වගේ. එතකොට ඔක්කොම ලක‍ෂ තිස් අටයි. අන්න ඒ විදියටයි ලංකාවට එන වාහන එච්චර මිල වෙන්නේ ඔයාලට දැනගන්න කියන්නම් මේ ජපානෙට ඇවිල්ලා ඉන්න ලංකාවේ තක්කඩි, ලංකාවට වාහන ආනයනය කරන රේගුවේ ඉන්න එවුන් ගොඩක් එකතුයි. ලංකාවට වාහනයක් ගෙන්නද්දී, ඒකට අයකරන බද්ද කීයද? විස්තර මොනවද? ඒ වාහනේ ජපානේ මිල කීයද? වාගේ කිසිදෙයක් ලංකාවේ මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. අන්න ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නවා මේ හොරු, මම පසුගිය කාලේ මේ වාහන ආනයනය, පිටරට මිල ආදිය ගැන සමහරු ලිපි පලකරලා ත්‍රෙඩ් දාලා තියනවා දැක්කා. නමුත් ඒ කවුරුත් හරියට මේ කරුණු පැහැදිලි කරලා තිබ්බේ නැහැ. මොකද ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙකුට මේ කෙරුවාව තේරුම් ගන්න අමාරුයි එකපාරටම.

මම ජපානයේ ඇවිදිද්දී දැකපු දෙයක් මෙහේ හයිබි්‍රඩ් වාහන ලංකාවේ තරම් පාවිච්චියක් නැහැ. පාවිච්චි කරනවා ඔAXෂ දුවන්න වගේ. ඉතින් හයිබි්‍රඩ් වාහන වලට බදු අඩුව තිබ්බනේ පහුගිය කාලේ ලංකාවේ. ඉතින් මෙහේ ඉන්න හොර හැත්ත මොකද කරේ තමන් උපරිම ලාබ ලබන්න මෙහෙන් ලක්ෂෙට දෙකට හයිබි්‍රඩ් වාහන හොයාගෙන ලංකාවට පටවනවා, ඇයි ඉතින් බද්ධ අඩුනම් ඒකෙනුත් තමන්ට ලාබ ගන්න පුළුවන්නේ, අන්න ඒකයි ඔය ලංකාවේ හයිබි්‍රඩ් වාහන වැහිවැහැලා තියෙන්නේ. මම හිතන විදියට ලංකාවට දැන් සියයට අනූ නවයක්ම ගේන්නේ හයිබි්‍රඩ්, මම ලංකාවේ ඉද්දී හිතුවේ, වාහන සමාගම් හදන්නේ ඔක්කොම හයිබි්‍රඩ් වෙන්නැති, ඒකයි මෙච්චර හයිබි්‍රඩ් ලංකාවට එන්නේ කියලා ජපානේ ප්‍රසිද්ධ සමාගම් හයිබි්‍රඩ් හදනවා තමයි. නමුත් ටොයෝටා ගත්තත් වාහන වර්ග ගොඩක් හදනවා.ඒවගෙන් ලංකාවට එන්නේ හයිබි්‍රඩ් විතරයි. අන්න ඒකට හේතුවයි මම කිවුවේ. ලංකාවේ අසරණ මිනිස්සු තාම හරියට රෙපෙයාර් එකක්වත් කරගන්න තැන් නැති හයිබි්‍රඩ් අරන් දුක් විදිනවා.

කොටින්ම කිවුවොත් ලංකාවේ ජනප්‍රිය වාහනයක් ටොයෝටා ප්‍රෙමියෝ එක, මට මතක විදියට අපි සේල් එකකින් ලියාපදිංචි නොකල එකක් ගත්තොත් ලක‍ෂ පනස් අටක්වත් වෙයි. ඔබ පුද්ගලිකව Aමජඑසදබ එකකින් ආනයනය කරගත්ටතොත් ලක‍ෂ පනස් පහක්වත් වෙයි. ඔන්න ඔය ප්‍රෙමියෝ එක මෙහේ ගංවතුරකට අහුවෙච්ච එකක් හොයාගන්න පුළුවන් ලක‍ෂ එක හමාරකට ලංකාවේ මුදලින්, එහෙම හොයාගෙන ඔය පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරලා හොදට පොලිෂ් කරලා සීට් කවර දාලා, අලූත් ටයර් දාලා සුපිරි පෙනුමක් එන්න හදලා, ලංකාවේ තක්කඩියා ලක‍ෂ විසිපහක් විතර ලාබ තියාගෙන Aමජඑසදබ එකට දානවා ඔන්න ඒක ලංකාවට ගෙනාවම ඒකට ලක්ෂ විස්සක් විතර බදු ගහනවා ඊට පස්සේ සේල් කාරයත් ලක‍ෂ දහයක් විතර තියාගෙන ලක්ෂ පනස් පහට ඔබට විකුණන්නේ. ඔන්න ඕකයි ඇත්ත කතාව ඔබ පුද්ගලික ආනයනකරුවෙකුට කියලා Aමජඑසදබ එකකින් ගෙන්න ගද්දී වෙන්නෙත් ඕකමයි. එතනදී සේල් කාරයෙක් නැති නිසා ලක‍ෂ තුන හතරක් අඩුවෙන් ඔබට ලැඛෙයි. නමුත් ලක‍ෂ පනහක් දීලා ඔබ ගන්නේ ගංවතුරට අහුවුන ලක්ෂ එක හමාරේ කාර් එකක්.

ඉතින් මූලිකවම සිද්ධ වෙනදේ ඔබ තේරුම් ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. මේ වංචාවෙන් බේරෙන්න නම් කල හැකි දේ තමයි අපට වාහන ගෙන්වාදෙන නියෝජිතයාට කිව යුතුයි අදාල සමාගමෙන් මිලදීගෙන ජපානයේ ලියාපදිංචි කොට දින කිහිපයකින් ලංකාවට එවන ලෙස. එවිට ඔබට පුලූවන් අදාල සමාගම අමතා අදාල වාහනය (මිලදීගත් දිනය, විස්තර) ලබා ගන්න. මේ ක්‍රම ටිකක් අමාරුයි. මොකද ඔවුන් සමාගමෙන් ගත්තත් කෑලි ගලවලා, බාල ඒවා හයිකරලයි එවන්නේ, මොකද කාලයක් තිස්සේ මිනිස්සු මේ හොර වංචාවට අහුවෙලා තිඛෙන නිසා. මේ ක්‍රම අලූතෙන්ම හදන්න වෙනවා. මම වගකීමෙන් කියනවා ඔබට ඔය අන්තර්ජාලයේ වාහන Aමජඑසදබ වල තිඛෙන වාහන ඊර්බා-බැඅ කිව්වත්, කවදාවත් විස්වාස කරන්නනම් එපා. ඔබට කවදාවත් Aමජඑසදබ එකකින් ඊර්බ-බැඅ වාහනයක් ලැඛෙන්නේ නෑ. අනිවාර්යෙන්ම මගඩියක්මයි ලැඛෙන්නේ ඔය Aමජඑසදබ ියැැඑල Aමජඑසදබ ඨර්ාැ තනිකර බොරු විතරමයි. ඔබ Aමජඑසදබ එකෙන් ගන්න වාහනේ ඇත්තම ඨර්ාැ එකයි මම මේ ලිපිය පුරා විස්තර කලේ, ඔබට මෙය පැහැදිලි කරගන්න අවශ්‍යනම් ගෙන්වා දෙන අයගෙන් ඉල්ලා සිටින්න, Aමජඑසදබ දැමීමට පෙර වාහනයේ විස්තර ලබාදෙන ලෙස. ඒක අදාල සමාගමෙන් මිලදීගත් විමසිය හැකි ලිපිලේඛන, අන්න ඒවා ආනයනකරුවන්ගෙන් ඉල්ලනවාට වඩා හො`දයි ඉබ්ඛෙක්ගෙන් පිහාටු ඉල්ලීම.

ඉතින් මීට වඩා පැහැදිලි කරන්න විවේකයක් නැහැ. ඔබ දැනටමත් සේල් එකකින් වාහනයක් අරගෙන ඇති පුද්ගලික ආනයනකරුවකුගේ බොරු Aමජඑසදබ ඨර්ාැ කතාවලට රැවටිලා ඇත. නැත්නම් ඔබම අන්තර්ජාලයේ Aමජඑසදබ වෙබ් අඩවිවල හො`ද වාහන හොයනවා ඇති. ඉතින් මේ හැමෝගෙම දැනගැනීමටයි මේ කරුණු කිව්වේ. අනිත් අයත් මේ ගැටවලට අහුවෙන එක වලක්වන්න පුලූවන්නම් ත‍්ජැඉදදන වගේ මාධ්‍යවල මෙය ප්‍රචාරය කරන්න. සමහරවිට කාලයක් යද්දී මේ වංචාකරුවන් ජයගන්න ලංකාවේ මිනිසුන්ට පුලූවන් වේවි. ලංකාවේ රැකියාවල් කරන, අපේම සහෝදර සහෝදරියන්ට වාහනයක් කියන දේ හැමදාම හීනයක් නොවන බව තේරුම්කරන්නට, ජපානයේ සිට ලියු පළමු ලිපිය නිමයි.


Reply With Quote
(#7)
Old
sanjeew1974's Avatar
sanjeew1974 sanjeew1974 is offline
Member
sanjeew1974 is on a distinguished road
 
Posts: 61
Join Date: Feb 2011
09-11-2015, 12:15 PM

Quote:
Originally Posted by pavithra_uk View Post
from Japan with love
send me a font
FMBindumathi
Reply With Quote
(#8)
Old
ruwper ruwper is offline
Senior Member
ruwper is just really niceruwper is just really niceruwper is just really niceruwper is just really niceruwper is just really niceruwper is just really niceruwper is just really niceruwper is just really niceruwper is just really niceruwper is just really nice
 
Posts: 1,336
Join Date: Feb 2010
09-11-2015, 12:18 PM

ela machan. rep dunna machan
Reply With Quote
(#9)
Old
slrocks slrocks is offline
Senior Member
slrocks will become famous soon enough
 
Posts: 946
Join Date: Nov 2011
09-11-2015, 12:18 PM

font eka cng karanna machan
Reply With Quote
(#10)
Old
Jack_Sparrow's Avatar
Jack_Sparrow Jack_Sparrow is offline
Senior Member
Jack_Sparrow is a name known to allJack_Sparrow is a name known to allJack_Sparrow is a name known to allJack_Sparrow is a name known to allJack_Sparrow is a name known to allJack_Sparrow is a name known to allJack_Sparrow is a name known to allJack_Sparrow is a name known to allJack_Sparrow is a name known to allJack_Sparrow is a name known to allJack_Sparrow is a name known to all
 
Posts: 34,396
Join Date: Jun 2008
Location: s0m3wh3re ! b3l0nG
Send a message via Yahoo to Jack_Sparrow
09-11-2015, 12:29 PM

Samaharu oya kathawa kiyala tiyanawa
ade godak enne owanam minissu anathaone
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Tags
18948584&postcount=6, car, car sale horu, triggered car sale owners

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum JumpCopyright 2006 - 2011 ElaKiri Beta2.Evo vBulletin, vBa iBproArcade Subdreamer I-Magic MKv

Page generated in 0.06437 seconds with 9 queries