ඉඩමක් විකිණීමට - කැළණිය

ඉඩමක් විකිණීමට - කැළණිය

Buy (LKR700,000.00)
කැළණිය දිප්පිටිගොඩ ශ්‍රී සුබෝධාරාම පාරේ පර්චස් 18 ක් කුඩා නිවසක් සමග විකිණීමට ඇත.
ඉඩම බලා ගණන් කතා කර ගත හැක.
පහත අංකයට අමතන්න.
0779426664
Contact number
0779426664
Land type
 1. Agricultural
 2. Residential
Land size
18
Unit
Perches
 • 20230514_155840.jpg
  20230514_155840.jpg
  360.2 KB · Views: 36
 • 20230514_155923.jpg
  20230514_155923.jpg
  920.1 KB · Views: 37
 • 20230514_155928.jpg
  20230514_155928.jpg
  936.3 KB · Views: 37
 • 20230514_160116.jpg
  20230514_160116.jpg
  939.4 KB · Views: 35
 • 20230514_160212.jpg
  20230514_160212.jpg
  795.4 KB · Views: 37
දැන්වීම පිලිබඳ විකුණුම්කරුට ඔබගේ ප්‍රශ්න හෝ අදහස් පහතින් ඇතුලත් කරන්න.
Ask Questions or Review
Author
dil1100
Views
313
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings