කඩුවෙල රණාල අගනා ඉඩමක් විකිනීමට (පර්චස් 12.8)

කඩුවෙල රණාල අගනා ඉඩමක් විකිනීමට (පර්චස් 12.8)

Buy (LKR195,000.00)
කඩුවෙල රණාල අගනා ඉඩමක් විකිනීමට
පර්චස් 12.8
කොලබ හංවැල්ල ප්‍රධාන පාරට මීටර 300. පිරිසිදු ඔප්පු. පදිංචියට කදිමයි.
Contact number
0711660625
Land type
  1. Residential
Land size
12.8
Unit
Perches
  • IMG_3520.JPG
    IMG_3520.JPG
    456.8 KB · Views: 89
දැන්වීම පිලිබඳ විකුණුම්කරුට ඔබගේ ප්‍රශ්න හෝ අදහස් පහතින් ඇතුලත් කරන්න.
Ask Questions or Review