කඩුවෙල රණාල ඉඩමක් විකිනීමට (295,000)

කඩුවෙල රණාල ඉඩමක් විකිනීමට (295,000)

Buy (LKR295,000.00)
කොලබ හංවැල්ල ප්‍රධාන පාරට මීටර් 350ක් දුරින් පදිංචියට සුදුසු පර්චස් 12ක ඉඩමක් විකිනීමට තිබේ.
පර්චසය 295000/-
0777660625 0711660625
Contact number
0777660625
Land type
 1. Residential
Land size
12.8
Unit
Perches
 • 20191026_152120.jpg
  20191026_152120.jpg
  777.6 KB · Views: 59
 • 20200215_124928.jpg
  20200215_124928.jpg
  666.2 KB · Views: 59
දැන්වීම පිලිබඳ විකුණුම්කරුට ඔබගේ ප්‍රශ්න හෝ අදහස් පහතින් ඇතුලත් කරන්න.
Ask Questions or Review
Author
Black Monkey
Views
334
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings