කඩුවෙල රණාල පර්චස් 12 ඉඩම

කඩුවෙල රණාල පර්චස් 12 ඉඩම

Buy (LKR195.00)
20200215_124934.jpg


පදිංචියට සුදුසු නිස්කලංක පරිසරය. කොලබ පරණ පාරට මීටර් 300. පිරිසිදූ ඔප්පු.
කඩුවෙල රණාල. 0777660625 0711660625
ප්‍රධාන පාරට මීටර් 300 {කොලබ පරණ පාර}
High Way Entrance විනාඩි 8
නිස්කලංක පරිසරය.
පාසලට රෝහලට ඉතා ආසන්නයි.

0777660625 0711660625
Contact number
0777660625
Land type
  1. Residential
Land size
12
Unit
Perches
දැන්වීම පිලිබඳ විකුණුම්කරුට ඔබගේ ප්‍රශ්න හෝ අදහස් පහතින් ඇතුලත් කරන්න.
Ask Questions or Review