කඩුවෙල රණාල පර්චස් 12 ඉඩම

කඩුවෙල රණාල පර්චස් 12 ඉඩම

Buy (LKR195.00)
20200215_124934.jpg


පදිංචියට සුදුසු නිස්කලංක පරිසරය. කොලබ පරණ පාරට මීටර් 300. පිරිසිදූ ඔප්පු.
කඩුවෙල රණාල. 0777660625 0711660625
ප්‍රධාන පාරට මීටර් 300 {කොලබ පරණ පාර}
High Way Entrance විනාඩි 8
නිස්කලංක පරිසරය.
පාසලට රෝහලට ඉතා ආසන්නයි.

0777660625 0711660625
Contact number
0777660625
Land type
  1. Residential
Land size
12
Unit
Perches