කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය අවටින් ගල්වලක් සහ පස් කන්දක් බදු ගැනීමට අවශ්‍යයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය අවටින් ගල්වලක් සහ පස් කන්දක් බදු ගැනීමට අවශ්‍යයි

Gamni Pas (002).jpg
Contact number
0774783317
දැන්වීම පිලිබඳ විකුණුම්කරුට ඔබගේ ප්‍රශ්න හෝ අදහස් පහතින් ඇතුලත් කරන්න.
Ask Questions or Review