නිවසට පැමිණ Windows Install කිරීම

නිවසට පැමිණ Windows Install කිරීම

Buy (LKR500.00)
ඔබට අවශ්‍ය,

Windows 10
Windows 8.1
Windows 8
Windows 7
Linux
Ubuntu

මෙහෙයුම් පද්ධති නිවසට පැමිණ ඔබේ Desktop / Laptop පරිගණක වල install කර දෙනු ලැබේ. (with activation)

- Game installing
- Software installing
- Windows boot error fixing
- Software cracking
- Windows 10 Activating

- Laptop / PC troubleshooting
- Laptop / PC upgrading
- Laptop / PC parts assembling
- Laptop / PC dust cleaning

* Increase Laptop storage by replacing DVD Rom with a second Hard disk.
* Double your computer speed by installing a High-speed SSD hard disk.

පිළිමතලාව අවට පරිගණක සම්බන්ධ වෙනත් ඕනෑම කටයුත්තක් ඉක්මනින්, විශ්වාසවන්තව, ලාභදායීව ඉටු කර ගැනීම සදහා අමතන්න.
Whatsapp on mobitel number.
Contact number
0711241234
  • Windows-10-logo.jpg
    Windows-10-logo.jpg
    41.7 KB · Views: 28
  • images.jpg
    images.jpg
    7.7 KB · Views: 22
දැන්වීම පිලිබඳ විකුණුම්කරුට ඔබගේ ප්‍රශ්න හෝ අදහස් පහතින් ඇතුලත් කරන්න.
Ask Questions or Review