පන්නල නගරයේ පර්චස් 24 ක ඉඩම විකිණීමට ( 24 Perches )

පන්නල නගරයේ පර්චස් 24 ක ඉඩම විකිණීමට ( 24 Perches )

Buy (LKR600,000.00)
පන්නල නගරයේ පර්චස් 24 ක ඉඩම විකිණීමට ( 24 Perches )

WhatsApp Image 2021-04-20 at 17.53.54.jpeg


WhatsApp Image 2021-04-20 at 17.53.51.jpeg


WhatsApp Image 2021-04-20 at 17.53.57.jpeg


WhatsApp Image 2021-04-20 at 17.53.59.jpeg


කුරුණෑගල - මීගමුව ප්‍රධාන පාරට මීටර් 75 ( 75 Meters away from Negombo - Kurunegala main road )

නළ ජලය සහ විදුලි පහසුකම්

නිරවුල් ඔප්පු ( බිම් සවිය ඔප්පු සහිතයි )

පන්නල ජාතික පාසලට , නගර මධ්‍යය ට ඉතා ආසන්නව සියලු පහසුකම් අතේ දුරින්.

නිවසක් හෝ ව්‍යාපාරයක් සදහා ඉතා සුදුසුයි.

පර්චසය 600000 (ලක්ශ 6 යි)

ඉඩම පරීක්ශා කිරීම හා විමසීම් සදහා අමතන්න.
0775325159 / 0716172158​
Contact number
0775325159
Land type
  1. Commercial
  2. Residential
  3. Other
Land size
24
Unit
Perches
Author
MARVELS_SL
Views
479
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings