බදුල්ල නගරයෙන් දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට

Badulla බදුල්ල නගරයෙන් දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට

Buy (LKR28.00)
බදුල්ල නගරයේ පිහිටා ඇති මෙම නිවස හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවයක් මත විකිණීමට ඇත,,සම්පූර්ණ තාප්පයෙන් වටවී ඇති මෙම නිවස නිදන කාමර 5කින් සහ නාන කාමර දෙකකින් සමන්විතය. (සේවක වැසිකිලිය වෙනම පිහිටා ඇත). පෑන්ට්‍රිය සමග වෙනමම මුලුතැන්ගෙය (වෙට් කිචන්) සහ ඉතා අනර්ඝ දැව නිමාවෙන් යුතු කෑම කාමරයකින් සමන්විතය.බැංකු, පාසල්, සුපිරි වෙලඳසැල්වලට ඉතාමත් ආසන්නයේ පිහිටා ඇත. (පයින් යන දුරින්) සුන්දර බදුලු ඔය දෙසට මුහුණ ලා ඇති බැල්කනියකින්ද සමන්විත මෙම නිවස නිවාඩු නිකේතනයක් සඳහා වුවද භාවිතා කල හැකිය.100%ක් ගං වතුරෙන් තොර ඉඩමක ඵිටා ඇත.ඉතා හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවයක් මත විකිණෙන නිසා මිල ගනන් සාකච්ඡා කරගත හැකිය.
Contact number
0772240250
Address
25,Samadi, Gangabada Road, Badulla
Beds
5
Baths
2
Land size
18.75
Unit
Perches
 • 133365564_153301136253204_88093950302216627_n.jpg
  133365564_153301136253204_88093950302216627_n.jpg
  203.6 KB · Views: 86
 • 133368615_215671200048366_3277791993250174228_n.jpg
  133368615_215671200048366_3277791993250174228_n.jpg
  179.3 KB · Views: 89
 • 133640709_880803519161348_1316278493571551179_n.jpg
  133640709_880803519161348_1316278493571551179_n.jpg
  169.2 KB · Views: 87
 • 133666186_755885171679481_2127486750501174036_n.jpg
  133666186_755885171679481_2127486750501174036_n.jpg
  212.4 KB · Views: 85
 • 133715789_678663402804957_2711473183743254012_n.jpg
  133715789_678663402804957_2711473183743254012_n.jpg
  135.3 KB · Views: 85
 • 133764344_217981833226003_7620640112643916162_n.jpg
  133764344_217981833226003_7620640112643916162_n.jpg
  195.7 KB · Views: 86
 • 133780641_1725385464299803_720449894868213402_n.jpg
  133780641_1725385464299803_720449894868213402_n.jpg
  217.3 KB · Views: 87
 • 133781984_238421637654916_8596615918621172501_n.jpg
  133781984_238421637654916_8596615918621172501_n.jpg
  103 KB · Views: 86
 • 133827749_395063288228568_4118114165033608255_n.jpg
  133827749_395063288228568_4118114165033608255_n.jpg
  103.3 KB · Views: 76
 • 133866472_857987684968128_5823601500918474924_n.jpg
  133866472_857987684968128_5823601500918474924_n.jpg
  134.3 KB · Views: 89
Author
jobseekers
Views
706
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings