මත්තෙගොඩ කිරිගම්පමුණුව ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා කහතුඩුව අධිවේගී පිවිසුම අසලින් ඉඩමක්

මත්තෙගොඩ කිරිගම්පමුණුව ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා කහතුඩුව අධිවේගී පිවිසුම අසලින් ඉඩමක්

Buy (LKR10.50)
මත්තෙගොඩ කිරිගම්පමුණුව ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා යෝජිත රුවන්පුර අධිවේගී පිවිසුමට මීටර් 100 නුදුරින් පර්චස් 8.53ක නිරවුල් ඔප්පු සහිත ඉඩමක් (සිග්නෙට් ෆැක්ට්‍රිය අසල) විකිණීමට ඇත. 138 මත්තේගොඩ-පිටකොටුව , 120 හොරණ-පිටකොටුව බස් පාරට හා කහතුඩුව අධිවේගී මාර්ග පිවිසුමට විනාඩි 5 .මනරම් වෙල්යාය ඉදිරිපිට.

සියලුම විමසීම් සදහා 0772 291 671 , 0719 884 881

Bank loan can approved,

ඉඩමට ඇති දුර.

කහතුඩුව හයිවේ පිටවීමේ දොරටුවේ සිට 2km

120 හොරණ-පිටකොටුව (රිලාවල හන්දියේ සිට) බස් පාරේ සිට 1.9km,

138 මත්තේගොඩ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ සිට 1.7 km

(බ්‍රෝකර් වරු අනවශ්‍යයි)

#mattegoda #homagama #kahatuduwa #pilyandala #kesbawa #kottawa #rathnapura
Contact number
0772291671
Land type
 1. Commercial
 2. Residential
 3. Other
Land size
8.53
Unit
Perches
 • 20211122_011519.jpg
  20211122_011519.jpg
  175.8 KB · Views: 43
 • 20211122_011554.jpg
  20211122_011554.jpg
  134.8 KB · Views: 50
 • IMG-20211122-WA0000.jpg
  IMG-20211122-WA0000.jpg
  343 KB · Views: 49
 • IMG-20211122-WA0001.jpg
  IMG-20211122-WA0001.jpg
  308.8 KB · Views: 48
 • IMG-20211122-WA0002.jpg
  IMG-20211122-WA0002.jpg
  274.7 KB · Views: 51
 • IMG-20211122-WA0003.jpg
  IMG-20211122-WA0003.jpg
  269.5 KB · Views: 53
 • IMG-20211123-WA0004.jpg
  IMG-20211123-WA0004.jpg
  220.6 KB · Views: 49
 • IMG-20211123-WA0005.jpg
  IMG-20211123-WA0005.jpg
  220.7 KB · Views: 41
 • IMG-20211123-WA0006.jpg
  IMG-20211123-WA0006.jpg
  206.3 KB · Views: 43
 • IMG-20211123-WA0007.jpg
  IMG-20211123-WA0007.jpg
  200.5 KB · Views: 45
දැන්වීම පිලිබඳ විකුණුම්කරුට ඔබගේ ප්‍රශ්න හෝ අදහස් පහතින් ඇතුලත් කරන්න.
Ask Questions or Review
Author
gora
Views
624
First release
Last update
Rating
5.00 star(s) 1 ratings

Latest reviews

kiyada
gora
gora
10.5 perches ekakata kiyanne , full gana 89.50/- negotiable