මාතර කබුරුගමුව හෙද විදුහල ආසන්නයේ ඉඩමක් විකිනීමට .

Matara මාතර කබුරුගමුව හෙද විදුහල ආසන්නයේ ඉඩමක් විකිනීමට .

Buy (LKR350.00)
මාතර කබුරුගමුව හෙද විදුහල ආසන්නයේ ඉඩමක් විකිනීමට . පර්චස් එකක් 350,000 . පර්චස් 11 ඇත. පිරිසිදු ඔප්පු .
Contact number
0702027635
Land type
  1. Residential
Land size
11
Unit
Perches
  • land c.PNG
    land c.PNG
    302.3 KB · Views: 46
දැන්වීම පිලිබඳ විකුණුම්කරුට ඔබගේ ප්‍රශ්න හෝ අදහස් පහතින් ඇතුලත් කරන්න.
Ask Questions or Review