මාතර මාලිම්බඩ ඉඩමක් විකිනීමට

Matara මාතර මාලිම්බඩ ඉඩමක් විකිනීමට

Buy (LKR1,550,000.00)
පර්චස් 11
මාතර මාලිම්බඩ මංසන්දියට 700m
නව හයිවේ පිවිසුමට 1km( නාගොඩ)
ගොඩගම පිවිසුමට 3 km
සින්නක්කර ඔප්පු
ප්ලෑන් ඇපෘවල් ලබාගෙන ඇත
තෙකලා විදුලිය,නල ජලය සහිතයි
අඩි 20 ඉන්ටලොක් මාර්ගය.
Contact number
0773509129
Land type
  1. Residential
Land size
11
Unit
Perches
දැන්වීම පිලිබඳ විකුණුම්කරුට ඔබගේ ප්‍රශ්න හෝ අදහස් පහතින් ඇතුලත් කරන්න.
Ask Questions or Review
Author
NIRNAMIKA
Views
739
First release
Last update
Rating
1.00 star(s) 1 ratings

Latest reviews

Prize eka?
NIRNAMIKA
NIRNAMIKA
1.5 ml