මිරිස් , තුනපහ ඇතුළු කුළුබඩු වර්ග විකිණීමට

මිරිස් , තුනපහ ඇතුළු කුළුබඩු වර්ග විකිණීමට

Buy (LKR80.00)
රන්වන් නිෂ්පාදන ඔබ වෙත 😀😀

* මිරිස් කුඩු
* කෑලි මිරිස් කුඩු
* තුනපහ කුඩු
* බැදපු තුනපහ කුඩු
* මස්කරි කුඩු
* ගම්මිරිස් කුඩු
ඇතුළු කුළුබඩු වර්ග තොග සහ සිල්ලර මිලට

** හෝටල් , කේටරින් සහ ආපනශාලා සඳහා ඇණවුම් භාරගනු ලැබේ.

රන්වන් නිෂ්පාදන
නො : 169/11/C,
පුවක්වත්ත පාර,
මීගොඩ.
දුරකථන : 0112085529 / 0719950420

Whatsapp : 0719950420
Email : [email protected]
Follow us on FB : Ranwan Grinding Mills
Contact number
0719950420
Condition
New
  • received_1682220988626073.jpeg
    received_1682220988626073.jpeg
    86.1 KB · Views: 31
දැන්වීම පිලිබඳ විකුණුම්කරුට ඔබගේ ප්‍රශ්න හෝ අදහස් පහතින් ඇතුලත් කරන්න.
Ask Questions or Review
Author
lashan M
Views
271
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings