මෙවගෙ වර්ග අඩි 1500 ක වගෙ පරන ගෙයක් සොයමි

මෙවගෙ වර්ග අඩි 1500 ක වගෙ පරන ගෙයක් සොයමි

Buy (LKR40.00)
මෙවගෙ වර්ග අඩි 1500 ක වගෙ පරන ගෙයක් සොයමි මිලට ගෑනීමට Sinnakkara
(ලක්ශ40-50) අතර,
කොලබ දිස්ති/ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය/හොරන අසන්නව
house.jpg
Contact number
0776440292
Address
any
Beds
2
Baths
1
Rooms
3
House size (sqft)
1500
Land size
20