ලංකාවෙ අඩුම මිලට අවුරුද්දටම රු. 1800 ට Shared Hosting

ලංකාවෙ අඩුම මිලට අවුරුද්දටම රු. 1800 ට Shared Hosting

Buy (LKR1,800.00)
ලංකාවෙ අඩුම මිලට අවුරුද්දටම රු. 1800 ට Shared Hosting

මාසෙට රු. 150 පමණයි (මාසෙන් මාසෙටත් ගෙවන්න පුළුවන්)


🔰 NVME Powered Servers
🔰 Unlimited Bandwidth
🔰 cPanel Control Panel
🔰 99.99% Uptime
🔰 Custom emails
🔰 JetBackup Daily Backups
🔰 One Click Installs
🔰 Free Site Builder
🔰 Unlimited SSL Certificates
🔰 30 Day Money Back Guarantee
🔰 Free Web Site Migrations
🔰 2FA Authentication
🔰 Customer Support

Order කිරිම සදහා : https://www.hostgrap.com/basic-plans/

WhatsApp: 076 0799 615

මේ ලින්ක් එකෙන් ඔයාට cPanel එකේ demo එකක් try කරන්න පුළුවන්:
cPanel Demo :
https://cpdemo.hostgrap.com

1718543209270.png
Contact number
0760799615