හොදම Web Hosting /  VPS අඩුම මිලකට

හොදම Web Hosting / VPS අඩුම මිලකට

Buy (LKR1,100.00)
ඔබට 24/7/365 Support සමග අඩුම මිලකට Web Hosting / VPS, Lanka Web Hosting වෙතින් ලබා ගන්න පුළුවන්.

NVMe Web Hosting පැකේජ් තිබෙනවා අවුරුද්දටම 1100/- සිට https://lankawebhosting.net/linux-shared-hosting-sri-lanka.html

Linux OpenVZ VPS Rs 1200/- Monthly සිට තිබෙනවා. https://lankawebhosting.net/linux-vps-openvz.html

Windows RDP VPS Rs 1800/- Monthly සිට තිබෙනවා.
https://lankawebhosting.net/windows-vps.html

වැඩි විස්තර සදහා කතා කරන්න (24/7/365) 077 489 8282
Web : www.lankawebhosting.net
E-mail : [email protected]
Telegram : https://t.me/lankawebhosting
WhatsApp : 0774898282
tawk Chat : https://tawk.to/chat/5c4b9227ab5284048d0ea049/default
Contact number
0774898282
  • 3075838.jpg
    3075838.jpg
    522.4 KB · Views: 31