හොරණ මතුගම ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා මදුරාවලින් අගනා බිම් කොටසක්

Kalutara හොරණ මතුගම ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා මදුරාවලින් අගනා බිම් කොටසක්

Buy (LKR185,000.00)
හොරණ මතුගම ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා

මදුරාවලින් අගනා බිම් කොටස

Rs. 185000 (Per Perches)

හොරණ නගරයට 8Km
නිදහස් පරිසරය
පිරිසිඳු ඔප්පු

සියලු පහසුකම් සහිතයි

ඉක්මනින් විකිණීමට

මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක
අදම අමතන්න
Contact number
0779397412
Land type
 1. Agricultural
 2. Residential
Land size
40
Unit
Perches
 • PicsArt_11-25-07.04.27.jpg
  PicsArt_11-25-07.04.27.jpg
  375.5 KB · Views: 79
 • PicsArt_11-25-07.03.26.jpg
  PicsArt_11-25-07.03.26.jpg
  365.9 KB · Views: 75
Author
SpinXO
Views
768
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings