🔥🔥අවුරුදු සේල්..... 🔥🔥Sale...🔥🔥 Smartwatch, Earbuds

🔥🔥අවුරුදු සේල්..... 🔥🔥Sale...🔥🔥 Smartwatch, Earbuds

Buy (LKR1,700.00)
🚚
Next day delivery available for,
Ja-Ela, Kandana, Ragama, Wattala, Kadawatha, Colombo selected areas
📞
Call / Whatsapp = 071 4 960 960
👉
W26+ Pro = Rs 5500
👉
S109 Bluetooth headset = Rs 1700
👉
Airpod pro = 3700
👉
Original Iranian Saffron 1g = 1200
👍
භාණ්ඩ ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවිය හැක.
👍
(cash on delivery available )
Islandwide normal delivery.
Condition
New
Contact number
0714960960
 • Offer.jpg
  Offer.jpg
  206.2 KB · Views: 25
 • Capture5.png
  Capture5.png
  378 KB · Views: 26
 • Capture6.png
  Capture6.png
  184.5 KB · Views: 21
 • 41D8gm9OnrL.jpg
  41D8gm9OnrL.jpg
  28.8 KB · Views: 22
 • Airpods PRO2.jpg
  Airpods PRO2.jpg
  113.8 KB · Views: 24
 • Saf.jpg
  Saf.jpg
  38.9 KB · Views: 25