$ 8 කට 12GB RAM , 300GB HDD , 4 vCores VPS එකක් (Special Offer)

$ 8 කට 12GB RAM , 300GB HDD , 4 vCores VPS එකක් (Special Offer)

Buy (LKR3,088.00)
Lanka Web Hosting වෙතින් ඔබට විශේෂ දීමනාවක්.!! පහත VPS එක ඔබට මසකට $ 8 කට ලබා ගන්න පුළුවන්.

✆ 077 489 8282 / Whatsapp 077 489 8282

12 GB OpenVZ Offer


12 GB RAM
300 GB HDD Storage
4 vCores
Linux OS
Unlimited Bandwidth
150 Mbps / 1 Gbps Port Speed
1 IPv4
Location - Germany / Finland
Control Panel Available
$ 8 , Monthly
Order Now >>> lankawebhosting .net/client/store/special-offer

Offer Valid Until October 31th

Payment Method : Bank Deposit , Visa/Mastercard Card Payment , Lanka QR , iPay

screenshot-lankawebhosting.net-2022.09.15-05_22_01.png
Contact number
0774898282
දැන්වීම පිලිබඳ විකුණුම්කරුට ඔබගේ ප්‍රශ්න හෝ අදහස් පහතින් ඇතුලත් කරන්න.
Ask Questions or Review