Construction House Thorana Junction - Kelaniya - Peliyagoda

Construction House Thorana Junction - Kelaniya - Peliyagoda

Buy (LKR2,000,000.00)
yyyyy.jpg
Contact number
0754777555
Land type
  1. Residential
Land size
9.5
Unit
Perches
  • yyyyy.jpg
    yyyyy.jpg
    945.2 KB · Views: 19