Land for agriculture

Land for agriculture

Buy (LKR2,900,000.00)
පුත්තලම කුරුණෑගල පාරට මීටර් දෙසීයක් දුරින් සින්නක්කර ඔප්පු සහිත අක්කර එක හමාරක ඉඩම නල ජලය සහ විදුලිය සමග අලුත්වැඩියා කරගත හැකි කාමර තුනක නිවසක් ද සහිතයි පොල් සහ කජු වගා කිරීමට ඉතාම සුදුසුයි
Contact number
+94741247577
Land type
  1. Agricultural
  2. Commercial
  3. Residential
Land size
240
Unit
Perches
  • IMG-20220620-WA0018.jpg
    IMG-20220620-WA0018.jpg
    418.2 KB · Views: 49
දැන්වීම පිලිබඳ විකුණුම්කරුට ඔබගේ ප්‍රශ්න හෝ අදහස් පහතින් ඇතුලත් කරන්න.
Ask Questions or Review
Author
Ajithsemasingha
Views
237
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings