1. **මරුසිරා**

  හමාස් සටන්කාමීන් විශාල පිරිසක් හදිසි රොකට් ප්‍රහාරයකින් පසු දකුණු ඊශ්‍රායලයට ඇතුළු වෙයි

  <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Photos emerge of Jewish children burned alive by Hamas. <br><br>Never again is now. <a href="https://t.co/CPjQQGTmj1">pic.twitter.com/CPjQQGTmj1</a></p>&mdash; Israel War Room (@IsraelWarRoom) <a href="">October 10, 2023</a></blockquote>...
 2. **මරුසිරා**

  SUV උන

  mage rexton eka denawa kh-xxxx 2008 5.5m
 3. **මරුසිරා**

  Liver Specialist

  bmp
 4. **මරුසිරා**

  ෆික්ස් ඩිපොසිට්

  peoples bank 27% over 10 mil 25% over 4.5 MIl
 5. **මරුසිරා**

  ලක්ෂ 86 අවරුදු 31 කට

  wayasa 28 laksha 150k wage thiyenwa kdh 1 thiye lorry 2k thiyenwa
 6. **මරුසිරා**

  වාහනයක් ගන්න බැලුවේ

  mge 2000 diesel montero eka dunna 60 kata december wala dan balapanko ganan keri wade une :baffled::baffled:
 7. **මරුසිරා**

  සමන්තභද්ර අද එයිද?

  kerima gon baiyek mu nam

  No contents