අයියෝ AI නම් දැන් හැමනෙනවා. OpenAI ඔය Prediction model එක දීපන් ළමයෙක්ට.