අර්ශස් හොදකරගමු.. අර්ශස් තියෙන උන්, හැදීගෙන එන උන් කියවපන්...