අලුතෙන්ම නිකුත් වන මැහසින්වල PDF download කර ගන්න නියම සයිට් එකක්

super077

Active member
 • Jun 10, 2008
  300
  189
  43
  Matara
  අලුතෙන්ම නිකුත් වන මැගසින්වල PDF download කර ගන්න නියම සයිට් එකක් ලැබුනා. පොඩ්ඩක් ගිහින් බලන්න. වැඩිපුර Python, tech Mags, වගේ ඒවා ගොඩාක් තියෙනවා
  https://www.aoo3dcad.com/search/label/Magazine