ඇද පළුදු නැති " පුරුෂ බුලත් " වඩා අගෙයි

reuse

Well-known member
 • May 10, 2009
  566
  1,324
  93
  KELANIYA
  www.youtube.com
  ඇද පළුදු නැති " පුරුෂ බුලත් " වඩා අගෙයි .

  1 .ස්ත්‍රී බුලත් - බුලත් කොළයේ අග කෙළවර
  දකුණු පසට නැමී ඇත .

  2. නපුංසක බුලත් - බුලත් කොළයේ අග
  කෙලවර වම් පසට නැමී ඇත.

  3.පුරුෂ බුලත් - බුලත් කොළයේ අග කෙලවර
  වමට හෝ දකුණට නැමී නැත .
  (මැද නාරටියට සමමිතිකයි . )

  IMG_6848.jpeg

  IMG_6846.jpeg

  IMG_6847.jpeg


  fb එකෙ තිබ්බේ