ඇයි මේ දේවල් අපිට අමතක උනේ? ඒ දවස් වල මෙහෙම උනේ නෑ නේද?