ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අයට App එකක්

PASAN147

Well-known member
 • Oct 19, 2006
  661
  716
  93
  Heiyanthuduwa - Kelaniya
  ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අයට App එකක්

  ඉංග්‍රී‍සි භාෂාවේ ක්‍රියාපද (Verbs) , අතීත කාල (Past Tense) හා Past Participle වලට හැරවීමට බොහෝ විට වචනය අගට Ed එකතු කරනවා. (Regular Verbs). එහෙත් එසේ Ed එකතු නොවී Past Tense, Past Participle වන Verbs තිබෙනවා. (Irregular Verbs) Eg: Go , Went , Gone මෙවැනි Irregular Verbs බොහෝ දෙනාට අමතක වන, නොදන්නා අවස්ථා තියනවා.එවැනි Irregular Verbs වල Past Tense Verbs , Past Participle Verbs ඉක්මනින්ම බලා ගන්න මේ App එක භාවිතා කරන්න පුලුවන්.

  Install on Google Play

  SPnWVLc1MH-qOTFtbuYdssBC6zNIF8A8HrN3H4Quq58HkV-jAc0lLnYiUxdFbJVGew=w720-h310-rw