ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ ප්‍රයෝගික වාක්‍ය-(20 ways to say "How are You")

DailyEnglish

Junior member
  • Sep 14, 2021
    16
    27
    13

    ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ ප්‍රයෝගික වාක්‍ය-(20 ways to say "How are You")​