උබලට හොද සින්දු අහන්න සලස්වලා සිංහල ගීතකලාව හොද තැනකට අරන් එන කෙඅ තමා මගේ අරමුණ මර්සලින් පතිරණ ඇල්බම් එක අහමුකෝ