උබුන්ටු හෝ වෙනත් ලිනක්ස් පාවිච්චි කරන කට්ටිය එන්න

0x9

Well-known member
 • Mar 18, 2015
  324
  480
  63
  "lsblk -e7" output එකේ missing කියල හිතන partition පෙන්නනවද ? සාමානයෙන් primary, secondary මේ වගේ පෙන්නවා.. එකේ පෙන්නේ නැත්නම් recovery tool එකක් use කරන්න වෙයි වගේ

  Bash:
  NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
  sda   8:0  0  1.8T 0 disk
  ├─sda1  8:1  0  466G 0 part /
  ├─sda2  8:2  0   1K 0 part
  ├─sda5  8:5  0 465.7G 0 part /home
  ├─sda6  8:6  0  922G 0 part /srv
  └─sda7  8:7  0  9.3G 0 part [SWAP]
  sdb   8:16  0 931.5G 0 disk
  ├─sdb1  8:17  0  100M 0 part
  ├─sdb2  8:18  0 208.8G 0 part /mnt/sdb2
  ├─sdb3  8:19  0   1K 0 part
  ├─sdb5  8:21  0 117.3G 0 part /mnt/sdb5
  ├─sdb6  8:22  0 232.9G 0 part /mnt/sdb6
  ├─sdb7  8:23  0 363.2G 0 part /mnt/sdb7
  └─sdb8  8:24  0  9.3G 0 part
  sr0   11:0  1 1024M 0 rom
   

  helphelp1

  Well-known member
 • Sep 18, 2017
  1,735
  861
  113
  "lsblk -e7" output එකේ missing කියල හිතන partition පෙන්නනවද ? සාමානයෙන් primary, secondary මේ වගේ පෙන්නවා.. එකේ පෙන්නේ නැත්නම් recovery tool එකක් use කරන්න වෙයි වගේ

  Bash:
  NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
  sda   8:0  0  1.8T 0 disk
  ├─sda1  8:1  0  466G 0 part /
  ├─sda2  8:2  0   1K 0 part
  ├─sda5  8:5  0 465.7G 0 part /home
  ├─sda6  8:6  0  922G 0 part /srv
  └─sda7  8:7  0  9.3G 0 part [SWAP]
  sdb   8:16  0 931.5G 0 disk
  ├─sdb1  8:17  0  100M 0 part
  ├─sdb2  8:18  0 208.8G 0 part /mnt/sdb2
  ├─sdb3  8:19  0   1K 0 part
  ├─sdb5  8:21  0 117.3G 0 part /mnt/sdb5
  ├─sdb6  8:22  0 232.9G 0 part /mnt/sdb6
  ├─sdb7  8:23  0 363.2G 0 part /mnt/sdb7
  └─sdb8  8:24  0  9.3G 0 part
  sr0   11:0  1 1024M 0 rom
  ohoma pann naa