ඒ කාලේ එහෙම තිබිලත් මහින්ද ඇහුවේ දැන් සැප...ද කියලා..දැන් අපි කොහොමද අහන්න ඕන?