ඔරලෝසු ගැන දන්න අය එන්න

මේ brand වලින් Quality ම brand එක මොකක්ද?

 • Fossil

  Votes: 1 4.8%
 • Rolex

  Votes: 18 85.7%
 • Royal London

  Votes: 1 4.8%
 • U.S POLO

  Votes: 1 4.8%
 • OBAKU

  Votes: 0 0.0%
 • Henry London

  Votes: 0 0.0%
 • Beverly Hills Polo Club

  Votes: 0 0.0%

 • Total voters
  21
 • Poll closed .