කට්ටියට පොඩි තැග්ගක්

suranga_87

Active member
 • May 30, 2017
  880
  94
  28
  42
  Pannipitiya
  මේ දරුවා....කරන කියන රැකීරක්ෂා වැඩ කටයුතු දියුණු වේවා....සාර්ථක වේවා...වැඩි වැඩියෙන් ලැබේවා....සියලු දෙවියන්ගේ ආශීර්වාදය ඇල්ම බැල්මත් ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදයත් නිරන්තරයෙන් ලැබේවා....:love::love::love: