කමුද???????????????

sayo

Well-known member
 • Oct 28, 2010
  16,415
  1,473
  113
  lankawe........
  1306309375.jpg


  1306309374.jpg


  1306309371-1.jpg


  1306309371.jpg


  1306309370.jpg


  1306309369.jpg


  1306309368.jpg


  1306309366-1.jpg


  1306309367.jpg


  1306309366.jpg


  1306309365.jpg


  1306309364.jpg


  1306309363.jpg


  1306309362.jpg


  1306309360-1.jpg


  1306309361.jpg


  1306309360.jpg


  1306309359.jpg


  1306309358.jpg


  1306309357.jpg


  1306309356.jpg  :P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
   

  sayo

  Well-known member
 • Oct 28, 2010
  16,415
  1,473
  113
  lankawe........
  සොත්ති මාටිං;10215906 said:
  හුටා.. පරිස් කොරන්නැතුව ද දුන්නේ.. කොහෙන්ද? සිදාදියෙන්ද?:shocked:

  mata therun na kiwa1???:confused::confused::confused::confused: