කල පින් බලවත් වන සරල භාවනාවක් (පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි)