ක්‍රෝධයක්, බද්ධ වෛරයක් හිතේ තියෙනව ද? | පලමු හා දෙවන වසල ගතිය