කැලණියෙන් විශාල ශබ්දයක් ඇසෙයි.. උපකුලපති ධූරය උන්වහන්සේටයි.. සාදු සාදු...

Ravana21

Well-known member
 • Apr 29, 2021
  2,543
  3,280
  113
  253112079_5233838703309148_3880174298951400397_n.jpg


  253244514_1224726128025855_2434205208124151798_n.jpg