කිරියනි, උදව්වක් ඕනෙ. මේ ටිකට Professional විදිහට answers දාන්න ඕනෙ.

rukshrulz

Well-known member
 • Jul 16, 2013
  4,438
  5,005
  113
  Colombo
  data entry job එකකට apply කරා. එකෙන් මේ ටික අහල තිබ්බ. ඉතිං කිරියොන්ගෙං උදව්වක් ඕනෙ

  • What is data entry operator? And, Why do you want to begin your career as a data entry operator?
  • What are the most important skills that you think needed for this Data Entry operator job?
  • What is the primary role of Data entry operator?
   

  saja

  Well-known member
 • Jan 8, 2007
  13,367
  2
  8,392
  113
  Home Sweet Home
  all copied from google

  Why do you want to begin your career as a data entry operator?

  “I am interested in this job because it will offer me an opportunity to utilize my professional skills in typing and accuracy. I can type 75 words per minute with 95% accuracy. I believe that these skills will make me an effective data entry clerk since they are important in making a success of this role

  What are the most important skills that you think needed for this Data Entry operator job?

  check answer 1

  What is the primary role of Data entry operator?
  A Data Entry Operator is a professional who is in charge of entering all the data into different computer databases. In addition, they manage and maintain effective record keeping, organizing files to collect information for future use.
   

  rukshrulz

  Well-known member
 • Jul 16, 2013
  4,438
  5,005
  113
  Colombo
  all copied from google

  Why do you want to begin your career as a data entry operator?

  “I am interested in this job because it will offer me an opportunity to utilize my professional skills in typing and accuracy. I can type 75 words per minute with 95% accuracy. I believe that these skills will make me an effective data entry clerk since they are important in making a success of this role

  What are the most important skills that you think needed for this Data Entry operator job?

  check answer 1

  What is the primary role of Data entry operator?
  A Data Entry Operator is a professional who is in charge of entering all the data into different computer databases. In addition, they manage and maintain effective record keeping, organizing files to collect information for future use.
  thanks bro <3

  up
  ------ Post added on May 30, 2022 at 4:01 PM
   
  • Like
  Reactions: B.Chat and saja

  Avishka Indula

  Well-known member
 • Jan 6, 2019
  896
  2,198
  113
  21
  Kandy
  data entry job එකකට apply කරා. එකෙන් මේ ටික අහල තිබ්බ. ඉතිං කිරියොන්ගෙං උදව්වක් ඕනෙ

  • What is data entry operator? And, Why do you want to begin your career as a data entry operator?
  • What are the most important skills that you think needed for this Data Entry operator job?
  • What is the primary role of Data entry operator?
  මචං මං ඔහොම Data Entry Job එකක් කියලා job එකකට ගිහින් ඌ මගෙන් Entry Fee එක විදිහට 5000/= ක් ඇරගෙන ඊට පස්සේ Fiverr වගේ sites වල Freelance කරන හැටි පෙන්නන්න පටන් ගත්තා. 😅 ඔය වගේ Jobs වලට යන්නේ පරිස්සමෙන් මචං. උඹ ඔය යන Job එකේ Entry Fee / Registration Fee කියල උඹෙන් කීයක් හරි කඩා ගන්න හදනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඕක බොරුවක් මචං. උඹට ෂුවර්ම නම් විතරක් ඕකට apply කරහං.
   

  Kasippu Sira

  Well-known member
 • Dec 1, 2015
  12,791
  1,781
  113
  අම්මගෙ ඔඩොක්කේ
  What is data entry operator? And, Why do you want to begin your career as a data entry operator?

  A data entry operator is someone who enters data into a computer system. This could be anything from customer information to financial data. I want to begin my career as a data entry operator because it is a great way to get started in the business world. It is a position that requires accuracy and attention to detail, which are both skills that I have. It is also a position that will give me the opportunity to learn new things and grow my skills.

  What are the most important skills that you think needed for this Data Entry operator job?

  The most important skills for a data entry operator are accuracy, attention to detail, and speed. They need to be able to accurately input data into a system, paying close attention to detail so that there are no mistakes. And they need to be able to do this quickly, so that the system is kept up-to-date.


  What is the primary role of Data entry operator?
  The primary role of a data entry operator is to input data into a computer system. This may include creating new records, updating existing records, or correcting information. Data entry operators are responsible for ensuring the accuracy and completeness of the data they enter.
   

  rukshrulz

  Well-known member
 • Jul 16, 2013
  4,438
  5,005
  113
  Colombo
  What is data entry operator? And, Why do you want to begin your career as a data entry operator?

  A data entry operator is someone who enters data into a computer system. This could be anything from customer information to financial data. I want to begin my career as a data entry operator because it is a great way to get started in the business world. It is a position that requires accuracy and attention to detail, which are both skills that I have. It is also a position that will give me the opportunity to learn new things and grow my skills.

  What are the most important skills that you think needed for this Data Entry operator job?

  The most important skills for a data entry operator are accuracy, attention to detail, and speed. They need to be able to accurately input data into a system, paying close attention to detail so that there are no mistakes. And they need to be able to do this quickly, so that the system is kept up-to-date.


  What is the primary role of Data entry operator?
  The primary role of a data entry operator is to input data into a computer system. This may include creating new records, updating existing records, or correcting information. Data entry operators are responsible for ensuring the accuracy and completeness of the data they enter.
  thanks bro <3
   

  siri_ayya

  Well-known member
 • Feb 1, 2022
  13,600
  1
  24,613
  113
  What is data entry operator? And, Why do you want to begin your career as a data entry operator?

  A data entry operator is a person who is responsible for inputting large amounts of information into a computer system accurately and efficiently. This information may be in the form of numbers, text, or images, and it is the data entry operator's job to ensure that all data is entered correctly and completely.

  As for why you may want to start their career as a data entry operator, here are a few reasons:

  It is a entry-level job that requires minimal experience or education, making it a accessible career option for many people.

  Data entry work can often be performed remotely, providing flexibility for individuals who desire a work-from-home opportunity.

  The job can provide a good starting point for individuals who wish to build a career in information technology or administration.

  Data entry can be a good choice for individuals who possess strong keyboarding skills and attention to detail.