කුඹුරු ඉඩම්

KandyMalli

Well-known member
 • Feb 15, 2018
  1,958
  1,634
  113
  ලාස් 10 යි , 5 පෑලක් කියන්නේ පර්චස් වලින් නම් කොච්චරක් ද?
   

  kukkupatiya

  Well-known member
 • Dec 27, 2012
  1,375
  936
  113

  මඩ ඉඩම් මැණීමේ සිංහල ඒකක​

  විකිපීඩියා වෙතින්  Jump to navigationJump to search

  ප්‍රධාන මිණුම්[සංස්කරණය]​

  • වී මිටි 4 - වී අටලාස් 1
  • වී අටලාස් 2 - වී පත 1
  • වී පත 2 - වී දොන් 1
  • වී දෝන් 2 - වී නෑලි/ වීයේරු 1 (පර් 2 ½ )
  • වී නෑලි 4 - වී කුරුණි / වී ලාස් 1 (පර් 10 )
  • වී ලාස් 5 - වී බෙර 1 (පර් 50 )
  • වී බෙර 2 - වී පෑල් 1 (පර් 100)
  • වී පෑල් 4 - වී අමුණු 1 (අක් 2.5)
  • වී අමුණු 12 - වී යාල් 1

  අතිරේක මිණුම්[සංස්කරණය]​

  • වී ලාස් 4 - වී තිඹ 1
  • වී ලාස් 7 - වී බුසල් 1 (පර් 80)