කොරෝනා වෙෙරසය මම කරා යැයි යන කට කථා වලට මම පුදුම වෙනවා-බිල් ගේට්ස්

ROCCO-X

Well-known member
 • May 12, 2017
  8,636
  1,615
  113
  Pls wear a MASK
  LONDON (Reuters) - Microsoft co-founder turned philanthropist Bill Gates says he has been taken aback by the volume of “crazy” and “evil” conspiracy theories about him spreading on social media during the COVID-19 pandemic, but said on Wednesday he would like to explore what is behind them.

  mhbkSlJ.jpg


  In an interview with Reuters, Gates said the millions of online posts and “crazy conspiracy theories” about him and about top U.S. infectious disease expert Anthony Fauci had likely taken hold in part because of the combination of a frightening viral pandemic and the rise of social media.

  “Nobody would have predicted that I and Dr. Fauci would be so prominent in these really evil theories,” Gates said.

  “I’m very surprised by that. I hope it goes away.”

  Gates, a billionaire who stepped down as chairman of Microsoft Corp in 2014, has through his philanthropic Bill and Melinda Gates Foundation committed at least $1.75 billion to the global response to the COVID-19 pandemic. That includes support for some makers of vaccines, diagnostics and potential treatments.

  Since the pandemic began a year ago, millions of conspiracies have spread over the Internet, fuelling misinformation about the coronavirus, its origins and the motives of those working to fight it.

  They include claims that Fauci and Gates created the pandemic to try and control people, that they want to profit from the virus’ spread, and that they want to use vaccines to insert trackable microchips into people.

  “But do people really believe that stuff?,” Gates asked.

  https://www.reuters.com/article/us-...Q3?il=0&utm_medium=Social&utm_source=Facebook
   

  nikdw

  Well-known member
 • Jul 17, 2016
  7,985
  2,769
  113
  Moda minidunge conspiracy theory ung hitsnne salli karayo okkoma ohomai kiyala 😂