කොහොමද ඩබල? (ගොඩක් උන්ට මූණු දැක්කාම අඳුරන්න බෑ 😂)