කොවිඩ් පැණියේ වගකීම අපිට භාරගන්න බෑ – ආයුර්වේද වෛද්‍ය සංගමය