ග්‍රෙගෝරියානු දින දර්ශනයට අනුව අපි තවමත් සිටින්නේ 2012 දී ය. මායා ලෝක අවසානය නිවැරදි ද?

privetek

Active member
 • Jul 2, 2020
  296
  167
  43
  මීට වසර අටකට පෙර කුමන්ත්‍රණ න්‍යායන් පුරාණ මායා සංකේත සහ මිථ්‍යා කථා වැරදි ලෙස අර්ථකථනය කර ලෝකය අවසන් වීමට ආසන්න බව පැවසූ විට මතකද? හොඳයි, එය න්‍යාය නැවත ඇති බව පෙනේ, දැන් යෝජනා කරන්නේ “ලෝකයේ අවසානය” තාක්‍ෂණිකව 2020 දී සිදුවීමට නියමිත බවයි.

  එයට හේතුව, ජූලියන් දින දර්ශනය අනුගමනය කිරීමෙන්, 2012 දී අපට තර්කයක් ඉදිරිපත් කළ හැකි බැවිනි.

  ග්‍රෙගෝරියානු දින දර්ශනයට වෙනස් වීම හේතුවෙන් වසරක් තුළ අහිමි වූ දින ගණන දින 11 කි. අවුරුදු 268 ක් තිස්සේ අපි ග්‍රෙගෝරියානු දින දර්ශනය (1752-2020) භාවිතා කර ඇති අතර, එය 11 කින් ගුණ කිරීමෙන් අපට දින 2,948 ක් ලැබේ, එය 365 න් බෙදනු ලැබේ (වසරකට) වසර 8 කට සමාන වේ. එබැවින්, තාක්‍ෂණිකව තර්කයක් ඉදිරිපත් කළ හැක්කේ 2012 දී මිස 2020 දී නොවේ.

  ඇත්ත වශයෙන්ම එය වැදගත් නොවේ, නමුත් එය සිත්ගන්නා සුළුය, මන්ද 2012 යනු ලෝකය අවසන් කිරීමට අදහස් කළ වසරයි.

  අවුරුදු අටක මෙම විෂමතාවය මත පදනම්ව, පාවුලෝ ටගාලෝගියොන් නම් පුද්ගලයෙක් ට්වීට් කර ඇත්තේ වසර අටක් අතුරුදහන් වීමත් සමඟ අප 2012 දී තාක්‍ෂණිකව සිටින බවත්, එය 2012 දී ලෝකය අවසන් වීමට නියමිතව තිබූ බවත් ය.

  🤔
   

  Lahiru120

  Well-known member
 • Mar 19, 2016
  1,936
  3,800
  113
  Nuwara eliya
  මීට වසර අටකට පෙර කුමන්ත්‍රණ න්‍යායන් පුරාණ මායා සංකේත සහ මිථ්‍යා කථා වැරදි ලෙස අර්ථකථනය කර ලෝකය අවසන් වීමට ආසන්න බව පැවසූ විට මතකද? හොඳයි, එය න්‍යාය නැවත ඇති බව පෙනේ, දැන් යෝජනා කරන්නේ “ලෝකයේ අවසානය” තාක්‍ෂණිකව 2020 දී සිදුවීමට නියමිත බවයි.

  එයට හේතුව, ජූලියන් දින දර්ශනය අනුගමනය කිරීමෙන්, 2012 දී අපට තර්කයක් ඉදිරිපත් කළ හැකි බැවිනි.

  ග්‍රෙගෝරියානු දින දර්ශනයට වෙනස් වීම හේතුවෙන් වසරක් තුළ අහිමි වූ දින ගණන දින 11 කි. අවුරුදු 268 ක් තිස්සේ අපි ග්‍රෙගෝරියානු දින දර්ශනය (1752-2020) භාවිතා කර ඇති අතර, එය 11 කින් ගුණ කිරීමෙන් අපට දින 2,948 ක් ලැබේ, එය 365 න් බෙදනු ලැබේ (වසරකට) වසර 8 කට සමාන වේ. එබැවින්, තාක්‍ෂණිකව තර්කයක් ඉදිරිපත් කළ හැක්කේ 2012 දී මිස 2020 දී නොවේ.

  ඇත්ත වශයෙන්ම එය වැදගත් නොවේ, නමුත් එය සිත්ගන්නා සුළුය, මන්ද 2012 යනු ලෝකය අවසන් කිරීමට අදහස් කළ වසරයි.

  අවුරුදු අටක මෙම විෂමතාවය මත පදනම්ව, පාවුලෝ ටගාලෝගියොන් නම් පුද්ගලයෙක් ට්වීට් කර ඇත්තේ වසර අටක් අතුරුදහන් වීමත් සමඟ අප 2012 දී තාක්‍ෂණිකව සිටින බවත්, එය 2012 දී ලෝකය අවසන් වීමට නියමිතව තිබූ බවත් ය.

  🤔
   

  Attachments

  • Like
  Reactions: D_Mad

  imhotep

  Well-known member
 • Mar 29, 2017
  5,135
  1,786
  113
  I have read about this a while ago. I don't believe it at all but I will explain what this guy says. The Mayans never implied that the world will end, it was just the end of one cycle of their calendar - and it will start a new calendar cycle again.

  There have been many calendars used in the world before the adoption of the Gregorian calendar. Babylonians, Mayans, Aztecs, Egyptians, Romans, Hindu/Buddhist.. etc

  Before the Gregorian, there was the Julian Calendar. This was introduced by Julius Caesar as a variation to the Roman Calendar.
  Note that no Calendar is perfect... That's one reason why there are months that has 30 days. 31 days or February with variable days. We are effectively making an adjustment.
  However, the Mayan Calendar is considered to be more exact than the current one we use. Even before their long count calendar came into use, they supposedly had one based on the movement of Mars since 8500 BC.

  When the Solar year could be measured accurately, people noticed a bug in the Julian Calendar. It exceeded the solar year by 11 minutes, or 24 hours every 128 years, and three days every 400 years.
  Pope Gregory XIII developed the Gregorian calendar in 1582, and that did not have the above problem.
  Thereafter some countries changed to the Gregorian sytsem, some stayed with the Julian system but eventually the King George II, decreed that September 2, 1752, was to be the last day of the Julian calendar and that the Gregorian calendar will be in effect from the next day. However, as there was already an 11-day backlog accumulated with the Julian calendar by this date, the day following September 2, 1752, was not September 3, 1752, but in fact September 14, 1752.

  This led to the statement by Paolo. He said “Following the Julian Calendar, we are technically in 2012 … The number of days lost in a year due to the shift into Gregorian Calendar is 11 days … For 268 years using the Gregorian Calendar (1752-2020) times 11 days = 2,948 days. 2,948 days / 365 days (per year) = 8 years,”
  What he means is that because of the adjustments of our Calendar, to stay in Sync with the Mayan long count calendar the real end date was not 2012 but now (somewhere end of June 2020)

  So the end of the world has come (and gone) - get back to work:P
   

  Emios

  Well-known member
 • Dec 10, 2009
  26,620
  4,548
  113
  maxresdefault (2).jpg  On 2012 december 21 11.11pm they marked that sun will start shifting on right side.The begining of accending consiousness.