ගුපියො මුස්ලිම් කොඩිය උස්සලද ? විලි ලැජ්ජයි ගුපියනේ