ගෘහස්ථ දස සීලය, විශේෂ උපෝසථ සිල් පැය 24 ක් ආරක්ෂා කිරීමේ ඇති වටිනාකම