-ගෙයක්_හදමුද_මේ_විදියට-

Wolverine GTR

Well-known member
 • Jan 1, 2009
  268,940
  11,544
  113
  ♥♥Ŧhệatrệ Θf Drệamś♥♥
  -ගෙයක්_හදමුද_මේ_විදියට-

  .^:^:^:Great Ideas for Your Home:^:^:^.


  ------------Indoor-Outdoor Pool------------

  amazing_home_interior_design_ideas_03.jpg


  ------------Aquarium Bed------------

  amazing_home_interior_design_ideas_01.jpg


  ------------Chandelier That Turns Your Room into a Forest------------

  amazing_home_interior_design_ideas_02.jpg


  ------------Swing Set Table------------
  amazing_home_interior_design_ideas_04.jpg


  ------------Beach Sand Under Your Work Desk------------

  amazing_home_interior_design_ideas_05.jpg

  amazing_home_interior_design_ideas_06.jpg


  ------------Spiral Staircase Slide------------

  amazing_home_interior_design_ideas_07.jpg


  ------------Cat Transit System------------

  amazing_home_interior_design_ideas_08.jpg

  amazing_home_interior_design_ideas_09.jpg


  ------------Glass Floor and an Open Shaft Below Your Bathroom------------

  amazing_home_interior_design_ideas_10.jpg


  ------------Fusion Dining And Pool Table------------

  amazing_home_interior_design_ideas_11.jpg

  amazing_home_interior_design_ideas_12.jpg


  ------------Hammock Bed------------

  amazing_home_interior_design_ideas_13.jpg


  ------------Understairs Storage------------

  amazing_home_interior_design_ideas_14.jpg


  ------------Backyard Cinema------------

  amazing_home_interior_design_ideas_15.jpg


  ------------Ping Pong Door------------

  amazing_home_interior_design_ideas_16.jpg

  amazing_home_interior_design_ideas_17.jpg


  ------------A Wall That Plays Music When It Rains------------

  amazing_home_interior_design_ideas_18.jpg


  ------------See-through Bathtub------------

  amazing_home_interior_design_ideas_19.jpg


  ------------Vertical Herb Garden in Your Kitchen------------

  amazing_home_interior_design_ideas_20.jpg


  ------------Bookcase Staircase------------

  amazing_home_interior_design_ideas_21.jpg

  amazing_home_interior_design_ideas_22.jpg


  ------------Back Yard Beach-Themed Fire Pit------------

  amazing_home_interior_design_ideas_23.jpg


  ------------Spiral Wine Storage------------

  amazing_home_interior_design_ideas_24.jpg

  amazing_home_interior_design_ideas_25.jpg


  ------------Treehouse Room For Kids------------

  amazing_home_interior_design_ideas_26.jpg


  ------------Pirate Ship Bedroom For Yourself------------

  amazing_home_interior_design_ideas_27.jpg

  amazing_home_interior_design_ideas_28.jpg


  ------------Walk-In Pool------------

  amazing_home_interior_design_ideas_29.jpg


  ------------Door of Swatches------------

  amazing_home_interior_design_ideas_30.jpg


  ------------Hammock Over the Stairs------------

  amazing_home_interior_design_ideas_31.jpg

  amazing_home_interior_design_ideas_32.jpg


  ------------Ice Cave In Your Room------------

  amazing_home_interior_design_ideas_33.jpg


  ------------Skate-park Room------------

  amazing_home_interior_design_ideas_34.jpg

  amazing_home_interior_design_ideas_35.jpg


  ------------Fire Pit Table------------

  amazing_home_interior_design_ideas_36.jpg


  ------------Backyard Office------------

  amazing_home_interior_design_ideas_37.jpg


  ------------Indoor Slide------------

  amazing_home_interior_design_ideas_38.jpg

  amazing_home_interior_design_ideas_39.jpg


  ------------Catwalk Around The House------------

  amazing_home_interior_design_ideas_40.jpg


  ------------Table Firepit------------

  amazing_home_interior_design_ideas_41.jpg


  ------------Kitchen Table Tennis------------

  amazing_home_interior_design_ideas_42.jpg


  ------------Balcony Pool------------

  amazing_home_interior_design_ideas_43.jpg
   

  Rex921

  Well-known member
 • Nov 6, 2008
  41,025
  1,943
  113
  Scandinavia
  පට්ට මචන්......:cool::cool::cool:

  හැබැ‍යි මේක නම් ටිකක් අවුල් වගේ......:baffled::baffled::baffled:
  amazing_home_interior_design_ideas_10.jpg


  මෙහෙම අඩි ගානක් ගැඹුර වලක් දකිනකොට නිදහසේ අදාල කර්තව්‍ය‍ය කරන්නේ කොහොමද........:baffled::baffled::rofl::rofl:

  රෙප් දෙන්න නම් බැරිලු.......
  :dull::dull::dull:
   

  BonziBUDDY

  Well-known member
 • Nov 11, 2010
  3,921
  631
  113
  විශිෂ්ඨයි!!! මේකෙන් මට නම් කරන්න පුළුවන් එක දෙයි... Computer Table එක යටින් වටේට ලෑලි හතරකින් කොටුවක් ගහලා මුහුදු වැලි පුරවන එක විතරයි. :)
   

  anuradhamapa

  Well-known member
 • Aug 23, 2006
  13,149
  3,305
  113
  පට්ට මචන්......:cool::cool::cool:

  හැබැ‍යි මේක නම් ටිකක් අවුල් වගේ......:baffled::baffled::baffled:
  amazing_home_interior_design_ideas_10.jpg


  මෙහෙම අඩි ගානක් ගැඹුර වලක් දකිනකොට නිදහසේ අදාල කර්තව්‍ය‍ය කරන්නේ කොහොමද........:baffled::baffled::rofl::rofl:

  රෙප් දෙන්න නම් බැරිලු.......
  :dull::dull::dull:


  bayatama karthawya wenawa ban :rolleyes::rolleyes::D